is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1056

KRONIEK.

Maar, zoo zegt men, uw aanval is altijd gericht tegen denzelfden persoon en wij antwoorden daarop : Tegen den persoon van Dr. Kuyper voeren wij geen krijg; maar wel tegen de heirmacht, waarvan hij de behendige en onvermoeide aanvoerder is. Wil men nu, dat wij aan ons geschut een andere richting zullen geven ? Ik ben er zeker van, dat in een veldslag, zoolang de twee vijandelijke legers tegenover elkander staan, steeds het vuur gericht wordt op den vijand, dien men daar tegenover zich ziet. En wat zou u dunken van den man, die den raad gaf, om nu ook eens in een andere richting te vuren, aangezien dat eenige afwisseling zou geven?

Zulk een raadgever zou den indruk maken van den strijd niet te beschouwen als ernstig gemeend, maar hem te houden voor een schieten op duiven of glazen ballons. Men geloove ons toch, als wij verzekeren, dat wij niet voor ons genoegen te velde trekken tegen mannen, die zoo dikwerf strijden met wapenen, waar het volkenrecht tegen protesteert. Ontplofbare projectielen en vergiftigde pijlen moesten nimmer worden gebruikt; doch zij worden gedurig op ons afgezonden. Meent gij, dat het zoo aangenaam is, daaraan te zijn blootgesteld? Ik weet eigenlijk niet, wat men van ons verlangt. Mag dan de onwaarheid in ons midden vrijelijk rondwandelen en de stem verheffen, en wordt men wrevelig als de waarheid tegen haar getuigt? Welk ander wapen heeft de waarheid dan alleen haar woord, haar getuigenis? Wil men, dat zij het zal wegbergen? Zegt men: de leugen doodt zich zelf? Maar dan moeten wij tegen zulk een gemakkelijk optimisme ons verzetten. De leugen doodt zich zelf niet De waarheid moet haar dooden. Doch, hoe zal zij dat doen, indien zij wegschuilt in haar tente? Ik beweer niet, de waarheid te hebben en te verkondigen, maar wat ik schrijf en zeg, houd ik voor waar,