is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE KORRESPONDENTIE

1139

ding, om de heidenen met geweld tot het christendom te bekeeren. Dat is overdreven, en heeft voornamelijk ten doel de aandacht van de inwendige verhoudingen af te leiden. Wil men de heidenen tot Christenen opvoeden, dan is het eerst noodig de heiden-kinderen op te voeden tot Culturmenschen, en hun in de kennis van het Christendom naar pedagogische beginselen te onderwijzen. Alleen zóó kan de zending onder de heidenen iets uitwerken. Men moet de zending in verband brengen met onze koloniale belangen. En even als bij de heidenen kan ook bij ons alleen de school tot ware godsvrucht leiden. Daarom staan kerk en school, ondanks haar verscheiden arbeid in de dienst der waarheid, onafgebroken met elkander in verkeer." Deze zonderbare rede werd door de vergadering met luide teekenen van bijval begroet.

Deze Heeren hebben echter ook een afzonderlijk gebied , waarop zij zich niet weinig inspannen. Het is u bekend, dat wij te Ootha een oven hebben. In dien oven is vóór twee jaar, tot veler leedwezen, zelfs het lijk van den Generaal-Superintendent en hofprediker Schwarz te Gotha verbrand geworden. Men meene echter niet, dat zij genoeg hebben aan dezen éénen oven; men verlangt er verscheidene, om, zoo mogelijk, het verbranden der lijken tot een algemeene gewoonte te maken. Onlangs was de kwestie der lijkenverbranding het onderwerp van een levendig debat in de Tweede Kamer te Darmstadt. Daar heeft namelijk een Heer aangeboden, om een lijkoven te doen maken. De leden van den Gemeenteraad waren er niet tegen, maar de regeering weigerde haar goedkeuring. Daarom diende de eerste burgemeester Ohly met zijn vrienden bij de Tweede Kamer het voorstel in, om de regeering uit te noodigen tot het nemen van maatregelen, die de lijkverbranding mogelijk maakten.

Hij verklaarde, dat deze zaak voor hem en zijn

74*