is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAK AANLEIDING VAN EEN ZIEKENHUIS.

evangelie en de gemeenschap Gods; en niet ten onrechte, al heeft de bisschop, gelijk reeds vermeld is, niet rechtstreeks willen ontkennen dat ook niet-katkolieken zalig kunnen worden. Nu kunnen zulke beweringen, waarop het recht der kerk berust, aan een roomschen bisschop onmogelijk kwalijk genomen worden, aangenomen de juistheid van het roomsche standpunt. Doch om dat laatste is het juist te doen, niet uit het oogpunt van kerk- of staatsrecht, maar met het oog op de christelijke waarheid. Dat voelt de bisschop zelf ook, want terwijl hij zegt dat het recht der kerk op die gondbeginselen berust, geeft hij tevens te kennen dat alle recht voor God zou ophouden te bestaan, indien die uitspraken niet waren in den geest van Zijn woord, in den geest van Christus en de apostelen. Alle stellingen toch worden met vele bijbelplaatsen bewezen; de bisschop beijvert zich uit de Heilige Schrift voor zijne dioecesianen gronden aan te voeren. Dat is wel is waar van weinig nut, daar zij geene bijbels hebben om op te slaan; en er ook geene mogen lezen om te onderzoeken of alles is zooals hun wordt verkondigd. Maar wy hebben daarin toch een gemeenschappelijken grond om uit te maken welke kerk het meest de „ware kerk van Christus" nabij komt, de roomsche of de protestantsche. De bisschop is van meening, dat zijne grondstellingen nimmer zijn weerlegd. Eene kleine wandeling door het N. T. kan hem van de waarde dezer meening overtuigen.

Prof. Beyschlag herinnert, dat in Matth. 18 : 17 geen sprake is van de kerk, de heilsinstelling die de zaligmakende genademiddelen aan den paus, vervolgens aan de bisschoppen en priesters heeft toevertrouwd, maar van eene gemeente (of vergadering, evenals Hand. 19 : 39 en 1 Kor. 11: 18). Wanneer Jezus van de gemeente spreekt, dan denkt hij aan de vereeniging dergenen „die in zijnen

2