is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= PROSPECTUS. =

Bij ons zal verschijnen:

Een serie Handboeken behandelende de PRAKTISCHE THEOLOGIE.

Niemand kan loochenen, dat tegenwoordig hooge eischen worden gesteld aan hem, die het ambt bekleedt van herder en leeraar. Daarom is 't een dringende behoefte, dat ieder, die dit ambt aanvaardde, of tot de bekleeding ervan zich voorbereidt, goede boeken raadplegen kan, die hem den weg wijzen, of hem steunen en sterken op den weg, dien hij heeft te bewandelen. Wij bedoelen boeken, die zoo wel de vrucht van studie als van ervaring op zulk een wijze aan predikanten of aanstaande predikanten mededeelen, dat zij er door worden opgewekt tot eigen studie, en tot vernieuwde werkzaamheid.

Hoeveel voortreffelijks de Praktische theologie van wijlen Prof. van Oosterzee ook biedt, het mag niet ontkend worden dat sedert haar verschijnen (1877/78) de toestanden waarmede de Evangeliedienaar in de gemeente te rekenen heeft, vrij wat gewijzigd zijn, terwijl hetgeen door hem in het 2^ deel behandeld werd voor uitbreiding plaats laat, ja tot aanvulling noopt.

Ook moeten wij ons niet altijd behelpen met uitheemsche geschriften, hoe uitnemend zij in menig opzicht ook heeten