is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANSTIPPING TER AANVULLING.

Voor der zake kundigen is het trouwens geheel overbodig, en den geestverwanten van Einig bereikt in den regel een antwoord van tegenovergestelde zijde niet. Maar er zijn ook personen, die in godgeleerde en kerkelijke aangelegenheden minder te huis zijn en volslagen machteloos staan tegenover de jezuïetische methode van bestrijding. Hen wilde Beyschlag niet in den steek laten, en hun ten gevalle laat hij in eene derde brochure andermaal licht vallen op de strijdvragen, die aan de orde zijn.

Nu wij de lezers van dit tijdschrift mede in den belangwekkenden strijd betrokken hebben , mogen wij niet nalaten hen eenigermate op de hoogte te blijven houden. Wij gaan echter uit de verdediging van Beyschlag veel stilzwijgend voorbij, daar wij buiten het eigenlijke strijdgewoel staan; en alzoo eenige aanstippingen ter aanvulling van het vroeger meegedeelde voldoende zijn.

De verhalen van overgangen te Trier meent Einig nog met eene merkwaardige meedeeling te kunnen vermeerderen. Als voorbeeld van protestantsche proselietenmakerij (bl. 169) moet een stuk dienst doen, waaruit blijkt, dat roomsche slagers, die bankroet waren gegaan, tegen de noodige belooning aanboden protestantsch te zullen worden. Wat was het geval? Twee dames, tot wie zij zich hadden vervoegd, waren welwillend genoeg hen te helpen, zonder eenige voorwaarde te stellen. Eerst later wekte eene minder handige uitlating van eene der dames bij hen het vermoeden, dat zij meer onderstand konden krijgen als zij protestantsch werden. Zij gingen gretig daarop in. Maar voor den kerkeraad is de zaak nimmer geweest; en nauwelijks behoeft gezegd te worden, dat deze zulke lieden zelfs niet present zou willen hebben.

Pastoor Stock wordt verdedigd met een beroep op het „Gode meer gehoorzamen dan den menschen"; alsof het