is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MACHTIG MAN, DIE ERNSTIG BEZORGD WAS OVER

daarom door hem in de gevangenis geworpen en later uit Rome verbannen was, en dat hij vervolgens of door schipbreuk of door roovershanden omgekomen was.

Appianus (van wien wij reeds zeiden, dat hij Augustus geschrift als bron gebruikt) geeft dan ook (Bell. Civ. III. 95) van het met Gallius gebeurde het volgende bericht: „In dezelfde tijden schijnt Quintus Gallius, de praetor urbanus, aan Octavianus het praetorschap van de provincie Afrika gevraagd te hebben, en toen hij bij hem gekomen was, het leven van Caesar (nml. Octavianus) belaagd te hebben. Zijn ambtgeuooten ontzetten hem daarom uit zijn ambt, het volk plunderde zijn huis en de Senaat veroordeelde hem ter dood. Maar Octavianus beval hem naar zijn broeder Marcus (die bij Antonius was) te gaan. Hij schijnt dientengevolge een schip bestegen te hebben, en sedert is niets meer van hem gehoord."

Wat moeten wij nu denken over Augustus trouw in het verhalen van zijn leven en daden ?

Wanneer wij elders over eene zelfde zaak twee zulke tegenstrijdige berichten aantreffen, weifelen wij in ons oordeel, en zijn wij geneigd, — ter eere der menschheid — aan hetgeen het minst wreed en afschuwelijk is, geloof te schenken. Met welk recht wij dit doen, is in de meeste gevallen moeielijk aan te toonen: — want niet altijd is het beste, het waarschijnlijkste, juist het ware. Toch doen wij het gewoonlijk.

Voor Augustus, laat ous echter hier liever zeggen voor Octavianus, een zelfden regel te volgen, zou een gebrek aan studie van zijn tijd en aan kennis van het over hem, en ook door hem zeiven medegedeelde verraden. De tijd waarover wij spreken was op moreel gebied slechter dan ooit een andere geweest is. Eerzucht, hebzucht, zucht naar genietingen van het slechtste allooi hadden al ongeveer een eeuw lang de gemoederen

35