is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS DAT „HISTORISCHE KRITIEK?"

maar eene vaststaande grootheid, gelijk Brandt meent, maar eene zaak, die verandert, naarmate hij, die haar op de oorkonden des Christendoms toepast, in Christus als den Zone Gods gelooft of niet. „Als de historische kritiek uitmaakt," zoo heeft men wel eens gevraagd, „dat de berichten omtrent de wonderen onderling tegenstrijdig zijn en alle blijk geven van het streven, om Jezus van Nazareth als den Heiland der wereld in zichtbare teekenen en daden te laten omzetten de geestelijke waarheden, die hij verkondigde, krijgt men dan geen beeld van den Christus, ontdaan van dat lieflijk licht, waarmede die verhalen hem als den wonderdoenden Heiland omstralen?" Maar de historische .kritiek zal dat nooit kunnen uitmaken. Die in Christus, het Godswonder bij uitnemendheid, gelooft en op grond van dat geloof de mogelijkheid van wonderen aanneemt, zal in zijn historisch kritisch onderzoek van de evangelische wonderverhalen tot gansch andere resultaten komen, dan iemand, die die mogelijkheid niet aanneemt. Zoo is het ook met de kritiek der opstandingsberichten. Geen wetenschappelijk onderzoeker zal ontkennen, dat in die berichten tegenstrijdigheden voorkomen, maar nooit zal de historische kritiek uitmaken of Christus opgestaan is of niet. En verder: die het feit der opstanding aanneemt zal de verhalen, die hem dat feit mededeelen, met een gansch ander oog beschouwen, dan hij, die dat feit als onhistorisch verwerpt. Wanneer men mij vraagt: „is uw geloof in den Christus als den gestorven en herrezen Heiland afhankelijk van de resultaten van de kritiek der modernen" (om nu kortheidshalve deze uitdrukking te bezigen) dan antwoord ik beslist „neen," omdat ik den maatstaf van hun onderzoek als onjuist verwerp. Als ik geloof, dat Christus is opgestaan, heb ik natuurlijk behoefte aan historisch betrouwbare berichten. De kritiek echter van hem, die