is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Veler werkzaamheid op geestelijk gebied doet ook denken aan een plasregen; men overstelpt, men verdrinkt de zielen, terwijl men niet eenmaal den tijd afwacht, of zij ook teekenen geven van dorstig te zijn.

O, de nooden zijn vele: het is geen tijd, om te slapen of te dommelen — maar men moet verstand aan ijver paren, en vooral zich wachten voor alle hartstochtelijkheid, welke „vleeschelijk" is.

Wilt gij weten wat geestdrift is? Vele landgenooten zyn er getuigen van geweest in de schoone dagen, die „onze Koninginnen" hebben doorgebracht in Zeeland. Met vreugde, met aandoening hebben wij de beschrijving gelezen van menige ontmoeting tusschen de Zeeuwen en het aanvallig Koningskind en hare waardige Moeder. Welk een onbeschrijflijk heerlijk gevoel moet het zijn , te ervaren dat men zulk een plaats inneemt in het hart van duizenden, en welk een besef van groote verantwoordelijkheid moet het, zal het wel zyn, wekken bij onze aanstaande Koningin. God zegene Hare Majesteit ook in het nieuwe levensjaar, dat voor haar staat aan te vangen, en Hij make den band steeds hechter tusschen Volk en Vorstenhuis!

Op staatkundig gebied is men nog in den zomerslaap. Toch begint de slaap reeds minder rustig te worden, want de derde Maandag in September nadert. „Goed ingelichte" couranten weten reeds iets te melden van de dingen, die komen zullen. Zij zijn als h#t hanengekraai bij den aanbrekenden dag; maar hoe die dag zal zijn, dat weten ook zij niet.

Naar wij hopen, zal de Troonrede ons verkondigen, dat de Regeering rustig arbeidt aan een nieuwe kieswet en krachtig zich heeft aangegord tot doortastende hervormingen op het gebied der belastingen.