is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

komt ons te staan op zware offers. Wij weten nog niet, onder welke omstandigheden het onzen vijand mogelijk is gemaakt, ons de gevoelige nederlaag toe te brengen, welke ons land met verbazing en ontsteltenis heeft vervuld. Niemand kreeg den indruk, dat onze legeraanvoerders de noodige voorzichtigheid in acht hadden genomen. Doch wij oordeelen niet, maar hopen, van harte, dat de expeditie een gelukkig einde moge nemen, zoodat de eerbied voor ons gezag er door wordt verhoogd, en het geluk der inwoners van Lombok, die aan ons bestuur zich willen toevertrouwen, er door zal worden bevorderd.

Komt het genoemde eiland onder ons rechtstreeksch bestuur, dan wordt daardoor niet alleen onze macht, maar ook onze verantwoordelijkheid vermeerderd. Het kan zijn nut hebben, dat ons volk en onze Regeering er nadrukkelijk op worden gewezen, dat op den duur het voor ons niet mogelijk zal zijn, zulke uitgestrekte overzeesche bezittingen door dwang te regeeren, gelijk zulks tot heden geschiedt.

Wij zullen meer en meer behooren te worden, wat wij heeten — een moederland.

Op het Binnenhof te 's Gravenhage is het leven teruggekeerd. Met het gewone ceremonieel is de zitting der Kamers geopend; de troonrede is uitgesproken en beantwoord ; de jaarlijks terugkeerende rede van den minister van Financiën is gedrukt; de Begrootingen zijn ingediend.

Indien men het niet wist, zou men het niet zeggen, dat deze Kamer is voortgekomen uit een verkiezingsstrijd, die in heftigheid ten onzent haast geen wederga heeft. Alles verliep tot heden in de grootst mogelijke kalmte. Er scheen geen wolkje aan de lucht.