is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YERÖILITJS l.S DE SIBYLLE.

en tot op den huidigen dag leven deze op den Vaticaansehen heuvel voort. Maar het ware ideaal van de Middeneeuwen was oorspronkelijk niet een groot wereldrijk onder de pausen, maar een paus en een keizer te Rome naast elkander, beiden van elkander onafhankelijk en beiden rechtstreeks afhankelijk van God, in wien alleen de wereldlijke en de geestelijke macht vereenigd zijn, de paus als erfgenaam van Petrus, de keizer als erfgenaam van Augustus. Zij die zoo dachten vonden in Vergilius om zoo te zeggen een wereldschen Bijbel, en dit is mede een van de redenen, waarom Vergilius in de Middeneeuwen tot op de Renaissance toe zyn geheel eenige positie, die hij bij zijn eigen volk had ingenomen, niet alleen behield, maar zelfs nog in rang steeg. Maar het moet in het oog gehouden worden, dat hij deze beteekenis alleen had als dichter der Aeneïs, niet als dichter der Herderszangen en van het Landleven. Zooeven noemde ik reeds den naam van Dante: gij weet welk een plaats bij hem Vergilius inneemt; hij is hem de representant der menschelijke rede, die alles verlicht behalve de waarheden der genade, waartoe het licht der openbaring en de gave des geloofs noodig zijn; daarom geleidt hij hem door hel en vagevuur, d. i. door de voorbereidende louteringstoestanden, maar in het Paradijs, het rijk der verlossing en der reinheid, mag hij niet binnentreden; daar is Beatrice, die de theologie voorstelt, zijn gids. Reeds hieruit blijkt, dat Vergilius bij Dante niet optreedt als profeet van den Christus, maar juist als representant van het menschdom buiten Christus, m. a. w. de Vergilius der Divina Comedia is de Vergilius der Aeneïs, niet de Vergilius der 4" Ecloga. En, wonderbare uitkomst! terwijl de Christusprofeet Vergilius een waan, een spookgestalte is, is de Vergilius van Dante een mensch van vleesch en bloed. Want dit is het wonderlijk scheppings-