is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«TOSTAAF ADOLF EK DE GUSTAAF ADOLF-VEREENiaiNö.

stations voor Bijbelverspreiding, zet de schoonste evangelische gezangen in het Spaansch over, vertaalt de Evangeliën en werkt in vrede met de anderen, in Spanje arbeidende zendelingen, die zich bijna allen hebben aangesloten bij de Evangelisch Spaansche Kerk !). En wat zal ik nog zeggen van België en van ons eigen vaderland! Hier is de nood niet minder hoog gestegen dan elders: Gheel en Bokstel, Eindhoven en Helmond, Lith en 's Hertogenbosch, Roermond en Maastricht worden gesteund door onze Vereeniging maar hebben allen behoefte aan ruimere bijdragen. Van allen de noodkreet: komt over en helpt ons.

Dat dan niemand zegge: „Pruisen, Oostenrijk, Smyrna, Jeruzalem zyn zoover; ik doe wel in eigen kring." De Duitsche Gustaaf Adolf-Vereeniging strekt haar zorg ook uit over de noodlijdende gemeenten in ons vaderland, zoodat het niets meer dan een plicht der erkentelijkheid is, aan Duitschland terug te geven wat Nederland van Duitschland ontvangt. Bovendien. Wat zou er van het Protestantisme, wat meer is, wat zou er van de christianiseering onzer gewesten geworden zijn, wanneer Willebrord en Bonifatius, wanneer Gustaaf Adolf en anderen zich hadden beperkt tot eigen kring, tot eigen land en volk? Laat ons dan oprichten de trage handen en slappe knieën en tegen den naderenden driehonderdjarigen gedenkdag van Gustaaf Adolfs geboorte juist in eigen kring doen wat wij kunnen, opdat de G. Adolf-Vereeniging meer dan tot dusver aan haar grootsche en verheven bestemming beantwoorde. De cijfers zijn zoo ontroerend welsprekend: in het Protestantsche Nederland niet meer dan ongeveer 4000 leden. De gemalin van Gustaaf Adolf,

1) 1894. 1.