is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCHE KORRESrONDBNTIE.

Het ontwerp van een reglement voor de Waldenzer kerk, een grondige en degelijke arbeid, kon niet behandeld worden in de zitting dezes jaars. Zal 't geschieden in 1895? God geve het! Het bedoelde ontwerp, bearbeid door een commissie uit de Synode, en vooral door haar treffelijken voorzitter, den Heer W. Meille, mag niet ter zijde gelegd worden; maar aangezien het door de commissie in wier handen het gesteld was, te prematuur werd gevonden, vooral met het oog op de gemeenten en distrikten der zending, die nog geen vastgewortelde organisatie hebben, en die slechts van een ondergeschikte beteekenis voor ons zijn — zoo is het ontwerp gerenvoyeerd naar de zendingsgemeenten ter fine van advies.

Het evangelisatie-werk op Sicilië (het eiland van den Heer Crispi, die onlangs Gods hulp inriep, en die onmiddelijk geheel onverwachts werd nagevolgd door neotheïsten), bewijst door de bezwaren, die 't ons oplevert, hoe weinig zijn bewoners weten van den waren God.

Te Grigenti (het oude Agrigentum) vindt men, even als overal elders, achter de liberalen den priester, die de schrik is ook der atheïsten. Zij durven hem niet wederstaan, en nemen blootshoofds met een ernstig gelaat deel aan de meest bijgeloovige plechtigheden der kerk. Is het om aan de Sicilianen te behagen, of om den paus zachtmoedig te stemmen, die echter niet gemakkelijk te winnen is, dat wij thans gedurig Gods naam hooren aanroepen? De Heer Crispi gaf een italiaansche overzetting van het duitsche Mit Gott für K'önig und Vaterland; het vrijmetselaren-congres te Milaan richtte een dankgebed tot den grooten Bonwmeester van 't heelal; bij gelegenheid van een deftig feest in de republiek van S. Marino heeft de groote dichter G. Carducci gemeend, dat hij ook God moest aanroepen, en een couplet aan Hem wijden.