is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

dan komen wij tot de slotsom, dat zij zeer klein is, en dat zij, als politieke partij, geen toekomst heeft. Zij wil geacht worden de antirevolutionaire partij getrouw te vertegenwoordigen, en zich te houden aan het Program.

Maar ook hier komt al weder alles neêr op de uitlegging. Hij, die deze regelen schrijft, heeft mede de hand gehad in de samenstelling en formuleering van het Program, maar niet gaarne zou hij aansprakelijk worden gesteld voor alles wat velen met een beroep op dat document bestaan hebben.

Bovendien, de kerkelijke kwestie is nu eenmaal niet weg -te redeneeren. En hoezeer het den Heer de Savornin Lohman ook verwonderen en ergeren moge: een hoogleeraar aan „de Vrije Universiteit" moet sommige staatsrechterlijke meeningen voorstaan, welker strekking gemakkelijk valt te voorzien, maar dan ook de vrienden der Ned. Herv. Kerk het onmogelijk maakt hem hun volste vertrouwen te schenken.

Eene constellatie, gelijk er bij de laatste verkiezing zich een voordeed te Goes, komt niet altijd voor. De staat van zaken is nu alzoo, dat de me^-demokratische antirevolutionairen alleen verkozen kunnen worden met de hulp der roomschen. De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem hebben het leven der Heeren Th. Mackay e. a. in hunne handen gehad. Voorts zijn zij ditmaal gestemd geworden door ijverige leden der Ned. Herv. Kerk, die tot eiken prijs een medestander van Dr. Kuyper wilden weren. Nu valt er op de roomschen geen staat te maken. Het zal zeer de vraag zijn, of bij de te verwachten uitbreiding van het kiesrecht, de werklieden, die dan mede opgaan naar de stembus, zullen luisteren naar de stem van de bisschoppen. Wij hebben reden om te gelooven, dat in die dagen Dr. Schaepman hun leidsman Wezen zal, en hij is „christelijk-demokraat." Met een