is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPVOEDING DER APOSTELEN.

zou doen. Hij zal voor goed met de zonde afrekenen. Zijn dorschvloer doorzuiveren, zoodat er niets onreins meer in blijft. Hij zal de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf met onuitblusschelijk vuur verbranden.

Ik, Johannes, doop met water, maar Hij zal u doopen met den Heiligen Geest en met vuur.

Zoo profeteerde de Dooper van Hem, maar toen hij nu op een der volgende dagen (nadat hij misschien eenige maanden alzoo zijn bediening vervuld had) Jezus voor 't eerst zag en hoorde, en toen hij, door goddelijke openbaring vermaand, den Heilige gedoopt had, toen beschreef hij Hem anders — en sprak tot zijn leerlingen: „ziedaar het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt!"

Dit was een gansch andere voorstelling. Zoo ontzaggelijk en schrikwekkend de eerste beschrijving van den Heer was, zoo liefelijk en innemend was de tweede aanwijzing.

Maar daarmeê was de eerste beschrijving niet als onwaar opgeheven.

Wat 't eerst gezegd was zou pas later openbaar worden. Wat 't laatst gezegd was, zou eerst gezien worden — genade, vergiffenis, verzoening. En wanneer het werk der verzoening zou zijn volbracht — dan zou het geslachte Lam, aan de rechterzijde der majesteit Gods verheven, zich als de dooper met den Heiligen Geest doen gelden.

De discipelen van Johannes gingen 't aangewezen Lam Gods achterna.

Johannes en Andreas waren de eersten. En Andreas leidde zijnen broeder Simon tot Jezus. Zoo nam de Dooper, die eerst van een ontelbare menigte was omringd, van week tot week af, en zag dat de scharen zich tot Jezus vervoegden Hij zag 't zonder misnoegen. Juist zóó was 't goed.

Ook waren en bleven er voorloopig (totdat Johannes