is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NED. HERV. KERK.

serf de pêché: ou serait donc Volonté conforme a celle de son franc-arbitre ? Dieu, que Christ n'y ait be-

soigné, ce qu'il nous enseigne, disant. Sans moy vous ne pouvez rien faire.

Men ziet uit een vergelijking van deze twee redacties, dat men in 1566 zich niet heeft bepaald tot het aanbrengen van weinig-beteekenende wijzigingen.

Te Dordrecht heeft men zich in 't algemeen aan de redactie van 1566 gehouden; toch was het niet zonder beteekenis, dat men „cleyne voncxkens" heeft veranderd, meer getrouw aan den oorspronkelijken tekst, in „kleine overblijfselen."

In de plaats van „om den mensch alle onschuld te benemen," zou men thans toch wel schrijven mogen, „welke hem niet te verontschuldigen maken" {lesquels sont suffisans pour rendre 1'homme inexcusable). Las men in 1566 (82) „overmits al wat in ons is," na 1618 is dit veranderd in: „overmits al het licht, dat in ons is." Men lette hier op het „de heilige Johannes." Hetgeen in 1566 (82) luidde: „Daeromme verwerpen wij al dat men leert van den vrijen wille des menschen, die niet dan een slave der sonde is, aengesien de mensche niet hebben kan, ten sij dattet hem ghegeven sij uut den Hemel. Want wie isser die hem beroemen sal te connen doen, al dat hy wil, daar toch Christus leert. Niemant en can tot my komen, ten sy dat hem de Vader trekke,diemy ghesonden heeft;" dat is in Dordrecht aldus geredigeerd: „Daarom verwerpen wij al dat men hiertegen leert van den Vrijen wille des menschen, aangezien de mensch niet dan een slaaf der zonde is, en niets hebben kan, tenzij dat het hem gegeven zij uit den hemel. Want wie is er, die zich beroemen zal iets goeds te kunnen

Stemmen v. W. en Vr. 1895. 48