is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k ii O N i E K.

bonden, en de kosten, daarvoor noodig, zijn echter zoo veelvuldig en zoo groot, dat wij vooraf eenige zekerheid van welslagen begeeren te hebben.

Daarom zijn wij zoo vrij, U te vragen, gelijk wij bij deze doen, of gij (öf namens eene Vereeniging, of een Bestuur, en, zoo ja, welk; of voor uw eigen persoon) daaraan hoopt deeltenemen; de samenkomst is bepaald op 1 November a. s., terwijl op 81 October, op den voorafgaanden avond, zoo mogelijk in de Nieuwe Kerk, onder leiding van een Predikant de opening met gebed en toespraak zal plaats hebben.

Wij voor ons wenschen een eendrachtig samenwerken van allen, broeders en zusters, die, binnen de Nederlandsche Hervormde Kerk, aan den bloei van het Godsrijk arbeiden, en dus eene behandeling bij voorkeur van die vraagstukken, die daarop betrekking hebben, beschouwd bij het licht van Gods Woord.

En dat dit bij alles kenbron en richtsnoer dient te zijn, behoeft niet met zoovele woorden gezegd te worden. Maar het spreekt ook van zelf, dat geen geest van uitsluiting heerschen mag, waar de Christelijke liefde heerschen moet.

Vóór wij dus verder gaan, ontvangen wij van U een bepaald antwoord. en wel vóór den 2 5sten dezer onder het adres Kerkelijk Congres, Kosterij der Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Be Commissie der Classicale Vergadering van Amsterdam: Dr. G. J. Vos Az., Voorzitter. Ds. H. J. be Zwakt, Secretaris. Mr. P. J. Hooft Graafland, Penningmeester. Dr. E. Barger. Ds. S. Dijkstra. E. de Haan. Ds. J. W. Höite. Dr. J. W. van Lennep. J. Müller. Ds. J. J. van Noort.

Ds. L. C. ScHULLER tot PeURSUM.

Dr. J. Th. de Visser. Ds. A. Voorhoeve.