is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËRLEI GROOTHEID.

kunnen bewonderen, alsof er geene geestelijke bestonden, en er zijn anderen, die niets dan de geestelijke bewonderen , alsof er niet oneindig veel hoogere hestonden in de wijsheid.

Al de lichamen, het uitspansel, de sterren, de aarde en hare koninkrijken zijn niet zooveel waard als de minste der geesten. Want deze kent dat alles en zich zeiven, en de lichamen kennen niets.

Al de lichamen samen en al de geesten samen en al hunne voortbrengselen zijn niet zooveel waard als de minste beweging van liefde. Dit is van eene oneindig verhevener orde.

Uit al de lichamen samen zou men niet kunnen doen voortkomen ééne kleine gedachte; dat is onmogelijk en behoort tot eene andere orde. Uit al de lichamen en geesten zou men niet kunnen te voorschijn brengen ééne beweging van echte liefde; dit is onmogelijk en van eene andere bovennatuurlijke orde (1).

I.

Is het niet al te gewaagd in onzen tijd en in een tijdschrift gehoor te vragen voor eene Gedachte van Pascal , gehoor om haar samen te overdenken, ja in te denken en door te denken gelijk zij verdient? Pascal eischt tijd; en wie zooals de meesten met een door velerlei arbeid vermoeid lichaam of een door allerlei gedachten afgemat hoofd een tijdschrift doorbladert, om iets te vinden dat hem zonder inspanning van zijnen kant boeit, treft, althans bezighoudt, zal, misschien voor één oogenblik door hem aangegrepen, zoo spoedig mogelijk he m weêr loslaten, omdat hij aan andere lectuur gewoon en door haar verwend, onvatbaar is in zijn denken in te dringen en er zich in te verlustigen. Slechts enkelen — hoe weinigen zouden het er zijn? — die bij het zien

58*