is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËRLEI GROOTHEID.

zoekt dien te verwerven in de hoogste. Waarom zijt gij niet vroom?... waarom schijnt het, dat men, hoe geleerder men is, te minder behoefte heeft aan het Evangelie van Jezus Christus? O, wij wenschten allereerst voor u zelve, dat gij u kondt (of moet het zijn durfdet ? want door hoeveel valsche schaamte laat gij u terughouden?) verklaren voor hetgeen u nu zoo verwerpelijk schijnt; en wij wenschten het voor de maatschappij , opdat zij dan niet meer op vele harer regeerders, onderwijzers, geleerden en kunstenaars behoefde te wijzen, die de kerk van Christus geringschatten. Wij weten wel dat er onder de geloovigen geene plaats is voor wijzen naar het vleesch, maar ook dat geleerden en mannen van vernuft armen naar den geest kunnen worden, gelijk een Paulus, gelijk een Pascal. Waarom zoudt gij eene plaats in de hoogste orde versmaden, in welke Jezus Christus zoo glansrijk geschitterd heeft?

Heil dengenen, die arm of rijk, hoog of laag naar de wereld, geleerd of eenvoudig, daar hunne plaats kennen, wetende welke barmhartigheid hun is geschied! Haar onze Gedachte. .. hoe kunnen zij haar lezen zonder gevoel van schaamte ondanks het besef van overvloeienden dank. Wat zijn zij in vergelijking met Hem, die daar voor de oogen van hun hart staat in zeer blinkende gestalte? Hoe zouden zij niet betreuren de matheid van hun eigen bestaan, maar ook niet gevoelen hunne nimmer eindigende roeping om te jagen, opdat zij het grijpen mochten waartoe zij ook van Jezus Christus gegrepen zijn?

Wat hunne volmaking belemmert is zeker niet het minst dikwijls eenzijdigheid. Ook bij Pascal. Zoo ge hem iets meer dan oppervlakkig kent, hebt ge dat meermalen gevoeld, en ook in onze Gedachte den invloed van dat eenzijdige opgemerkt: krijgen de lagere orden rechtmatige waardeering, vooral de laagste? 't Heeft mij bevreemd,