is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Gods Woord en de Gereformeerde Belijdenisschriften op veilig staat. Het is mij niet voldoende, dat prof. dr. A. Kuyper zegt: gaat maar door, ik zal den wissel wel zetten. En of men dit nu wantrouwen, of Kuyper-haat, of hoe noeme, ik zal desniettemin de vrijheid nemen, die God mij geeft, en in dezen handelen zooals mijn geweten mij gebiedt. Die ons oordeelt is de Heere.''

Tot zooverre ds. Bos. Van dien zin, zooals we dien afschreven kan veel worden gemaakt.

Laat ons dien in zijn gunstige beteekenis opvatten, dan staat er in, dat ds. Bos voor overreding vatbaar is; dat ds. Bos het ook dragen kan, dat anderen met hem van gevoelen verschillen, zoodra slechts wordt ingezien dat het niet de fundamenten der waarheid raakt; en het vaststaat dat mannen van naam, behoorende tot de oude garde, hetzelfde hebben geleeraard en daarom toch nooit zijn veroordeeld noch door ds. Bos noch door wie ook.

Is dit echter niet de bedoeling van ds. Bos, dan zullen we het wellicht nog beleven, dat op de a s. generale Synode van Middelburg Dr. Kuyper wordt gedaagd om zich daar te zuiveren tegen de aanklacht kettersche gevoelens voor te staan.

Men berekene echter goed te voren de gevolgen, het gaat hier niet om den persoon en de leer van dr. Kuyper, maar om de opvatting der waarheid die door velen gedeeld wordt, eene opvatting die niet nieuw is, al wordt door velen dit als nieuwigheid veroordeeld, reeds Van der Kemp, in zijn Catechismus, was vrij wat milder in zijn beoordeeling vau datzelfde, wat nu door dr. Kuyper wordt geleerd dan zij die nu den dreigtoon doen hooren.

Wij gaan, zoo God ons niet bewaart, moeilijke en droeve tijden tegemoet; worde het gebed toch vermenigvuldigd."

Nu, wij hechten groote waarde aan het gebed. Doch, wat zullen de doleerenden vragen aan den God van Waarheid en Gerechtigheid? — Dat is hunne zaak! Wij aanschouwen dat uiteengaan, en uiteenslaan van Dr. Kuyper's werk met een soortgelijk gevoel als de Israë-