is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Naar aanleiding van ons artikel zond de Heer Jhr. Vietor de Stuers een brief in, waarop door ons in de Vaderlander van heden wordt geantwoord.

Het wordt tijd, dat er een einde komt aan de oppermacht welke de kunstkennende en kundige haagsche referendaris uitoefent over allen, die bouwen of restaureeren onder 't genot van rijkssubsidie. Roomsche bladen als la Ueuse in Limburg, radicale bladen als de Amsterdammer, deskundigen als het Hoofd-bestuur van de Maatschappij van bouwkunst spraken dezer dagen het uit, dat de Heer de Stuers inderdaad niet langer alleenheerscher mag zijn. Het is de vraag, of de minister van binnenlandsche zaken wederom voor dezen handigen ambtenaar bukken zal?

Wij ontvingen den jaarlijkschen Bundel Levensberichten van overledene leden der Maatschappij van Letterkunde. Het is een zeer lijvig boekdeel. Naar onze bescheiden meening had hier en daar bekort kunnen worden. Dat men een levensbericht van den Heer Keuchenius vroeg aan den Heer Dr. Rutgers, komt ons vreemd voor, al erkennen wij, dat aan het stuk veel vlijt besteed is. Nog niet alle stukken konden wij lezen, maar wat over Prof. Cramer door zijn vriend prof. Lamers, en over den Heer van Akerlaken door den Heer Star Numan geschreven werd, wekte onze levendige belangstelling.

En nu eindigen wij, als op een doodenakker, de laatste kroniek dezes jaars. God is een God der levenden, en niet der dooden. Aan Hem bevelen wij U met al uw bijzondere, en onze gemeenschappelijke belangen. „In menschen een welbehagen!" Wij zullen het weder hooren, en het zal, als van ouds, ons troosten en blijde maken. TJtvccïit

29/30 November 1895. A- w- Bronsveld.