is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

een vreemden indruk kaar roem maakt op den naam van „Heilige moeder."

Doek het kan niet worden tegengesproken datalle, of bijna alle Kerken, al zijn zij niet zoo hardvochtig als Eome, staan voor nooden en behoeften, waarin zij niet altijd kunnen voorzien, 't Is niet noodig te wijzen op de toeneming van de bevolking onzer groote steden. Hierdoor toch worden niet alleen de uitgaven der burgerlijke gemeenten jaarlijks grooter , maar ook de bedeelden der diakoniën groeien „in tal en last." De werkeloosheid is een ramp ook voor onze armverzorgers.

En daar staat nu het feit tegenover, dat zeer velen allen geldelijken steun aan de Kerk onthouden. Zij komen niet in onze openbare godsdienstoefeningen, en wij missen daardoor hun bijdrage in de collecte; inschrijvingsbilletten worden of niet, of oningevuld door hen teruggegeven.

Ons is niet bekend, dat zij, aan wie wij hier denken, op een andere wijze de handen onzer kerkelijke armverzorgers steunen. Wel weten wij, dat sommigen van hen vereenigingen oprichten van onkerkelijke, om met te zeggen awto'-kerkelijke richting, en daarmeê zeker bereiken noch beoogen' een versterking van de diakonale inkomsten. En terwijl dit de stand van zaken is, terwijl de Kerk met meer aanvragen, en afnemende inkomsten te strijden heeft, maakt men er haar een verwijt van, dat zij niet meer doet. Dit is niet billijk.

Inmiddels zien velen naar andere middelen uit. Men wil niet door particulieren doen aanvullen wat aan de kerkelijke ondersteuning ontbreekt, maar de armenzorg voor een grooter of kleiner deel brengen onder de voogdij, of onder de leiding van den Staat.

Het „Nuts"rapport advizeert tot het in 't leven roepen van eene nieuwe Armenwet, welke zou moeten uitgaan van deze beginselen: