is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROFEET VAN FLORENCE IN DE LETTERKUNDE.

zoo men eenige waarde hecht aan het woord van den apostel der heidenen. En die apostel is door den loop der geschiedenis schitterend gerechtvaardigd geworden. Die oude roemrijke heidenwereld is vergaan; zij woont thans in onze musea, waar het idool van vroeger geworden is tot reliek. Drie eeuwen van strijd hebben aan het Christendom de zegepraal verschaft, en als een Julianus sterft, dan — hij moge het gezegd hebben of niet — kan hij het zeggen: Gij hebt overwonnen, Galileër!

Voorzeker, op de volkomenheid dier zegepraal valt wel iets af te dingen. Men kan ons wijzen op zooveel Heidendom, door het Christendom overgenomen; op zoovele heidensche loten op den Christelijken stam geënt. Niet in den vorm, waartegen Savonarola met macht zijn stem verhief; deze Eenaissance was niet van langen duur; zij is op nieuw in het graf geborgen, en ook de zang van een Schiller over de goden Griekenlands is niet bij machte geweest om aan de tweemaal gestorvene op nieuw het leven te hergeven. Ook denk ik niet aan de heidensche loot der creatuurvergoding, waartegen vooral een Zwingli optrad, en die door Savonarola in het geheel niet is gezien. Maar wel bedoel ik zoo velerlei heidensch element — de aandacht der godgeleerden is er in de laatste jaren meer en meer op gevestigd —, dat door de Christelijke Kerk is overgenomen; zoo velerlei heidenschen inhoud, die met Christelijke vormen is omgeven geworden. Doch, niettegenstaande alles, wat hier zou moeten worden toegegeven, en ondanks het zuiveringsproces, dat hierdoor misschien noodig zou blijken, het blijft toch een niet te miskennen waarheid, dat het Christendom het gewonnen heeft.

Iets anders echter is het, als wij beweren, dat de strijd tusschen Heidendom en Christendom alle eeuwen, schoon onder andere vormen, heeft voortgeduurd. Dan bedoelen