is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Al zijn er mogelijk nog kleinere bezwaren die kunnen worden weggenomen, probeert dat nu te doen langs minnelijken weg.

Indien het mogelijk is, zooveel in u is, houdt vrede met alle menschen.

De werkstaking nu nog voortgezet, verliest de sympathie die zij tot dusver bij velen vond, en stelt de reeds verkregene in de waagschaal; terwijl zij bij de cargadoors de gedachte opwekt, dat toegeven hunnerzijds toch niets schijnt te baten, en het dus beter is nu niets meer toe te staan.

Het billijke kan langs den weg van onderhandeling beter verkregen worden, dan door dwang. Overweegt deze dingen eens en bedenkt wel wat uwe verplichtingen zijn als leden van den "Werkmansbond.

Dit alleen willen wij hieraan nog toevoegen, dat wij protesteeren tegen den dwang die thans wordt uitgeoefend, nu men velen tegen hun wil dwingt om mede te doen aan de werkstaking. Dat is een vergrijp aan onze volksvrijheid! Wij zijn allen vrije Nederlanders, en niemand heeft het recht, iemand die werken wil, den arbeid.door geweld onmogelijk te maken.

En al zegt men: „maar dan kunnen wij ons doel niet bereiken!" wij antwoorden: „het doel heiligt de middelen niet."

En evenzeer als wij protesteeren, wanneer den werklieden door anderen onrecht wordt aangedaan, protesteeren wij nu oek tegen het onrecht dat werklieden hun medewerklieden aandoen, door hun persoonlijke vrijheid aan te randen.

Daaraan mede te doen is leden van den Werkmansbond onwaardig.

Het Bestuur.

Zie, werklieden die zoo optreden, verdienen het kiesrecht. Zij zullen er geen verkeerd gebruik van maken. God vermeerdere hunne getalen!

Men heeft er ons min of meer een verwijt van gemaakt, dat wij in de vorige kroniek niets gezegd hebben van hetgeen is voorgevallen op kerkelijk gebied te Schie-