is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB INVLOED DEK VROUW IN DE GEMEENTE

weer verdwijnen, of hier en daar zich als bij uitzondering tot eene vrouwen-hulpzending-vereeniging ontwikkelen, het is niet, wat wij in 't buitenland zien. Maar het oprichteu eener nieuwe zendings-vereeniging kunnen wij ook niet wenschelijk achten. Wij zijn ook op het terrein der zending onzen Hollandschen aard zoo getrouw, dat wij meenen genoeg verdeeling van zendingskringen te hebben, om der vrouw, die zich tot ondersteuning van den arbeid wil aangorden, gelegenheid te over te geven eene keuze te doen. Eene zendingskrans aangesloten aan eene bepaalde zendingsvereeniging, blijft voor ons de meest geschikte wijze waarop vrouwen te zamen vrucht, baar voor de zending werken kunnen, indien dan maar van zulk een krans mag gelden, wat eens Miss Blackstock zeide: Daar is soms van ons vrouwen gezegd, dat wij zeer geschikt zijn om te praten en dit praten niet altijd verstandig en goed geschiedt, maar sinds onze broeders ons het voorrecht gegeven hebben om belang te stellen in onze zusters in de heidenlanden, hebben wij iets te bespreken dat onzen tijd, onze gedachten, onze moeite waardig is.

Maar wij willen de vrouw niet ontrukken aan het gezin, en wij weten hoe noode hare tegenwoordigheid daar kan worden gemist. Alsof de zending niet kon behartigd worden dan ten koste der huiselijke plichten. De geheiligde vrouw, zoo las ik eens, is als de mythische lamp van Goethe, die, ook als zij gezet wordt in de nederigste hut des visschers, daarbinnen alles in glanzend zilver verandert. Eene zelfzuchtige vrouw daarentegen is als de gebroken spiegels in den tempel van Smyrna, die de schoonste beelden weerkaatsen alsof zij misvormd en neergestort zijn. Zoo vangt ook van de zending geheel het gezin dat beeld op, dat de moeder daarvan geeft. Waar over een zendingsbidstond gesproken