is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Daarom moet op eiken 318t«n October klaar en nadrukkelijk ons worden toegeroepen: Houdt wat gij hebt! Houdt uw bijbel, en den God des bijbels! Houdt uw gewetensvrijheid en uw priesterschap, dat als geloovigen u toekomt! Geeft geen hand, en geen vinger aan een macht, die alles aangrijpt, en niets weêr loslaat! Wederstaat haar als

Koningen, gekroond en vrij, Van allen dwang ontbonden!

Het feit, dat H. M. de Koningin belijdenis heeft afgelegd van haar geloof, en is toegetreden tot de leden der Ned. Hervormde Kerk, heeft ons met blijdschap vervuld. Het zou een bewijs van ongeloof en van zwakheid zijn, indien wij onze verwachting van het heil der kerk alleen bouwden op menschen. Maar wij doen dat niet, indien wij er onze vreugde over uitspreken, dat de Koningin-Regentes, die mede de opkomst heeft beleefd van het „doleeren", alevel niet geaarzeld heeft haar doorluchtige Dochter te doen onderwijzen door een predikant der Ned. Herv. Kerk, en haar liefde voor die kerk ondubbelzinnig heeft bewezen. De Koningin-Regentes heeft het gedaan, zonder in iets te kort te komen tegenover haar onderdanen, die tot een andere kerk behooren. Zij heeft van haar eigen vrijheid naar plicht en geweten gebruik gemaakt, en aan anderen volle vrijheid gelaten om God te dienen naar de leer hunner kerk.

Onrechtmatig zou dan ook de eisch zijn, dat onze Vorstinnen, met het oog op het niet protestantsche deel onzer natie, min of meer voor haar protestantsch doorluchtig Huis, en voor haar hervormde belijdenis zich zouden te schamen hebben, en zich te schikken naar hetgeen de vijanden onzer kerk verlangen.