Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Hooft en Kleine Steden des Arnhemsche Quartiers en den 11 April 1579 bij Gedeputeerden der Stad Venlo, de tweede van het Over Quartier.

III.

Dat in 't besonder aenmerckelick is, dat met namen mede op Landen van Gelre is slaende, 't geene in de voor-reden, van 't Tractaet der voorgemelte Unie gestelt staet, als gegeven te hebben de aenleydinge tot deselve Unie en eeuwig Verbond, te weeten :

Dat de Spanjaerden, trachtende de Provintien so met wapenen als practijcq van den anderen te scheyden en te demembreren, nog onlangs eenige Steden en Quartieren met brieven gesolliciteert, en eenige, namentlick van de Landen van Gelre, met wapenen aengegrepen en overvallen hebben.

IV.

Dat gelijk nu de seven provintien volgens den inhout van de voorsz voor-reden sig nader en particulierde met malkanderen verbonden en vereenigt hebben, onder anderen om vordere separatie van de Provintien en particuliere Leden derselve te schouwen, en art. 2 sig verpligt, malkanderen met Lijf, goed, en bloed bij te staen tegen alle forces ende geweld, die ymand soude willen aendoen, soo wel aen een van de Provintien, Staeten, Steden ofte Leden van die alleen, als alle in 't generael; so hebben zij sich ook; verbonden, de Staeten, Steden en Leden, die door sodanige forces en geweld van d'een ofte d'andere Provintie soude worden afgeruckt, door de wapenen en met alle vermogen aen deselve te herbrengen ende te vereenigen. (Gedrukt tot Arnhem bij de Weduwe de Haas 1712).

Sluiten