is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

weten van Montfort, Lynne ende Berge 1), alle drye zeer nae by mallickanderen ligghende, eene bancke alleen to worden gemaeckt, wyderen inhaltz der supplicatien hierby wedergaende, geteyckent mit A; und daerop by Syne Con. Maj. opten X. Januarii des vors. jaers van zoeventich 2) aen ons geschreven, dat — daerop gehoert ziinde diegheene, die wy bevinden sollen daerover behooren geroepen te zyne — wy overschryven sollen onse advys etc.; waerop dan oick opten XXVIII. Martii LXXI wy gecommitteert hebben gehadt onsen mitbroeder in Raede Mrn. Willemen van Gendt om opten inhalt der voirs. requeste den heere van der Horst mit oick andere, die van der saeck muchten weten, to spreken, to hooren etc, als geschiet is, blyckende by den gebesongneerden desselfs commissarii, hierby gaende geteyckent mit B, sonder3) dat, sullicx nyet genouch achtende, wy oick geschreven hebben gehadt4) aen Willemen van Merwick, doemaels ende oick noch ziinde drost to Montfort, als uuyt copie onder C, hierby ligghende, oick te sien is, ten eynde hy die principaelste van adel ende eenige andere hooren soude etc, diewellicke ons gerescribeert heeft als ziin schryven, mit D geteyckent hierby ligghende, uytfuyrt.

Und diewyle nu wy wederomme by den voirs. Johan Kerne gevordert worden, hebben Uwen Ed. wy — allet gesien ende overlesen, mit oick daerop nae behoir gedelibereert hebbende — voir onsen advys — doch onder correctie — nyet verhalden kunnen, dat in aenschouw der in de supplicatie angetogen redenen ende anders consideratie desgheenen, wat uuyt die informatie te verstaen is, ons dunckt, dat Syne Con. Maj. den supplianten die versochte unie ende veranderinge ende verbeteringe der drye gerichtzbancken

1) Door elkander vindt men dezen vorm en St. Odilicnberg.

2) Mén bedenke, dat te Brussel tot 1575 de Paaschstijl in zwang is geweest, m. a. w. dat de tijd tusschen Nieuwjaar en Paschen tot het vorige jaar werd gerekend.

3) Maar.

4) Zoo men niet beter wist, zoude men denken, dat dit tegelijk met of kort na de zending van W. van Gendt heeft plaats gehad.