is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Praalgraf der Munsterkerk

door A. F. VAN BEURDEN.

NIET UIT DE 13e EEUW?

tlüflrWTÉl ^ weten allen< dat Roermond in zijn Munster m I | | een bouwkundig juweel van den eersten rang JÈ H p 1 bezit uit de XHIe eeuw. Ook is het ons be-wil kend, dat deze kerk een loot is van den grooten stam, die aan den Rijn geplant was en naar alle zijden zoovele bloemen aan zijn twijgen ontwikkelde in den vorm der schoone Romaansohe kerken, zoowel aan den Rijn, als aan de Lahn en de Sieg en verder Duitschland in, zelfs tot in Zweden.

Eene eenvoudige opsomming kan bewijzen, hoe de edele, eenvoudige Romaansche vormen zeer gewild waren. Wij denken hier aan de kerken van Keulen, Limburg, Andernach, Maria Laach, Spiers, Nèuss, Bacharach, Worms, Mainz, Bamberg, Hildesheim, Naumburg, Munster, Lund en zoovele andere.

In verschillende dier kerken liggen de stichters onder den koepel begraven of men gaf ze een andere eereplaats, zooals te Maria Laach, te Limburg a.d. Lahn, te Brunswijk. Evenals te Roermond, werden te Brunswijk de stichters Hendrik de Leeuw en zijn vrouw hertogin Mathilde, in een eeregraf ter ruste gelegd en wel omstreeks denzelfden tijd, in het eerste kwart der XHIe eeuw.

Niemand heeft er te Roermond ooit aan getwijfeld,