is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 98 —

De energie, de durfkracht van één man zou het uitzicht der streek geheel doen veranderen.

In de vijftiger jaren der vorige eeuw reisde een der burgemeesters van de Peelgemeenten Holland in en maakte op de boot kennis met den man, wiens naam onafscheidelijk aan de geschiedenis der Peel verbonden zal blijven, met den heer Johan van de Griendt van Orthen bij den Bosch, eerst ambtenaar bij den Rijkswaterstaat, later aannemer van publieke werken. Al reizende vertelde de burgemeester over zijn Peel, die daar met haar reuzenvoorraad turf nog onaangeroerd lag. Men kon deze niet exploiteeren, wijl het vervoer ondoenlijk was. Er bestonden onoverkomelijke bezwaren. De heer Van de Griendt, vol ondernemingsgeest, kende geen bezwaren en had terdege geluisterd naar des burgemeesters verhaal. Hij zag met zijn helderen blik, dat die slapende schatten wel te vervoeren waren en besloot een tocht naar 't veenland te wagen. Hij onderzocht, zocht en vond. De Zuidwillemsvaart was er, doch lag ver weg. Maar het Noorderkanaal, dat door Napoleon aangelegd was, om Maas en Schelde te verbinden, was voor een gedeelte voltooid en daarheen moest hij zijn weg zoeken, wilde hij de veenproducten kunnen vervoeren. De heer Van de Griendt vormde een maatschappij, kocht tegen lagen prijs een aantal hectaren veen en in 1853 sloeg men de handen aan't werk.

Tal van moeilijkheden werden hem niet onthouden. Hij had te strijden tegen vooroordeelen, tegen verzet van menschen, die nu eenmaal uit aangeboren zucht tegenwerken, tegen terreinhindernissen ; maar hij gaf den moed niet op en zette het werk door met kracht. Het kanaalwerk vorderde snel, maar toen men het Soe-meer, het beruchte zwarte meer, naderde, waarin des duivels Zondagsche kleeren gewasschen werden, begonnen de ongeloovigen eerst recht met het hoofd te schudden.

Hoe zou men door die peillooze diepte komen? Wat baatte het of de ingenieurs, met de leiding van het werk belast, al met hunne profielen afkwamen en de uitkomsten hunner waterpassingen toonden.