is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïl° OVER VERBRANDINGEN,

dan is de aanwending der koude voïftrekt overtohV p zelfs fetiadehjk wanueer er ettering voorhanden is. Zoo er intusfchcn bij de ettering nog pijn plaats grijpt, kan men nog zoo lang van de koude gebruik maken, als de pijn duurt. — De flotlóm is derhalve: hoe eer, hoe beter.

Duur van het gebruik.

Uit alle proeven en ervaringen wegens den noodden tijd, gedurende welken men, bij verbrandingen, onafgebroken gebruik van de koude maken moet, blijkt,-dat de volgende algemeene regel hieromtrent is vast te Hellen : de koude moet zoo lang worden aangewend, als zich bij het nalaten van het gebruik nog pijn op de gekwetfte plaats laat voelen. Daar nu de duurzaamheid der wederwerkmg, mitsgaders de hevigheid derzelvc, van dezelfde voorwaarden afhangt, zoo blijkt bet, dat de duur van het gebruik, naar het verfcbil der hevigheid van de verbranding en der daardoor bewerkte verwoesting, onderfcheiden zal zijn. Hevigheid en duurzaamheid van de werking der hitte, tijdige of late, <re. fladige of afgebrokene hulp, natuur en gefteldheid van het organismus en van het gekwetfte deel, ftand beweging en rust der deelen zoo wel als van het ganfche organismus en van het gemoed, genietingen entomp-evingen zijn dus die dingen, welke op de noodzakelijkheid van eenen langeren of korteren duur invloed zullen hebben. Inzonderheid hangt de duurzaamheid van het noodige gebruik, gelijk uit de proefnemingen blijkt, van de onafgebrokene voortzetting van eenen behoorlijken graad van koude af. Onder deze omftandigheden zal een en dezelfde graad van verbranding nu eene langere , dan eene kortere duurzaamheid van gebrmk vereifchen, om het oogmerk, het verhoeden namelijk van de terugkeering der pijn, te bereiken. Wordt de hulp terftond op het oogenblik na de verbranding tocgebragt en onafgebroken voortgezet, worden alle opwekkingen en bewegingen vermeden, en ftillende werkingen aangewend, zoo kan de volkomene genezing in de helft, in het derde of vierde gedeelte van den tijd gefchied zijn, welke in een tegenovergefteld geval zou noodig zijn geweest.

Zoo zal, b. v. de verbranding in den tweeden graad der hevigheid — want in den eerften is er geene genees-