is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 ANEKDOTEN VAN KEIZER JOZEF II.

vraagde waar hij was , en hiervan berigt ontvangen hebbende, nam hij de rapporten der hooge Officieren uit zijnen zak, en bevond dat de jongeling om beleid en moed tén fterkste werd aangeprezen; Nadat de Keizer zijne rekening gefchikt had, gaf .hij den herbergier twee honderd en vijftig dukaten, zeggende: „ Twee derden Van deze fom is beftemd om uwen zoon behoorlijk uit te rusten, want hij zal in korten tijd als Kapitein bij u komen."

De Keizer te Namur aangekomen zijnde, nam hij zijnen intrek in het hótel d'Jscamp; en verliet hetzelve kort daarna door eene achterdeur. Een barbier, tot het hótel behoorende, vergezelde hem te voet en wees hem den weg naar het Benediktijner klooster, waar zijne Majelteit bij de Markiezin de harzeli.es een bezoek ging afleggen. De Keizer bleef omtrent een uur bij de Markiezin, en werd vervolgens, door denzelfden barbier, die voor zijne moeite rijkelijk beloond werd, naar het hótel teruggeleid. Onder weg verhaalde de barbier den vreemdeling, dat hij aan den Keizer een fmeckfchrift wilde inleveren, met oogmerk om burgerregt en patent in de ftad te verkrijgen, om de onaangenaamheden te vermijden welke hij zonder deze voorregten te lijden had. „ Welnu," zeide de Vorst, „ vervoeg u ten kantore waar zulks behoort, en zeg aan de Ambtenaren dat jozef II niet alleen aan u, maar ook aan uwe kinderen vrij burgerregt vergunt, en dat niemand u in het uitoefenen van uw beroep hinderlijk mag zijn." Men kan zich bezwaarlijk den 1'chrik en de verbazing des baardfchcerders voorlieden, toen hij bemerkte dat hij zoo gemeenzaam met den Keizer zeiven gclproken had —— hij wierp zich voor de voeten van zijnen Koninklijken meester ter aarde , en bad ootmoedig om vergiffenis.' De Vorst hielp hem terftond uit zijne verlegenheid, en fchonk hem eene fomme gelds, om de maatregelen tot vervulling zijns verzoeks onverwijld te kunnen uitvoeren.

dis-