is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|a# VERSLAG

plaatfen geringe bezoldigingen, aangemoedigA De toelagen voorbeen door de verfchillende Provinciën aan fomrrage Schoolonderwijzers plaatfen toegelegd, en'daar. om niet gelijk in de- verfchillende Provinciën, zijn op den voet behouden zoo als dezelve beitonden en uit 's lands kas betaald geworden, of wel in bijzondere gevallen naar plaatfelijke behoeften vermeerderd en uitgebreid. Door het toeftaan eener afzonderlijke fom ten behoeve van Schoolonderwijzers gezelfchappen, heeft men getracht deze nuttige inftelling te bevorderen, welke zoo veel tot vorming der Onderwijzers bijdraagt.

Overal heeft men de beste leerwijzen zich zoeken ten nutte te maken en in te voeren. Daar dezelve zoo naauw zamenhangen met de keuze der leer- en leesboeken, is eene nieuwe uitgave der boekenlijst in den loop van dit jaar vervaardigd en uitgegeven, waardoor in eene voorname behoefte van het lager onderwijs is voorzien.

Zoo bevinden zich de lagere fcholen in de Noordelijke Provinciën over het algemeen in eenen bloeijenden toelhmd, terwijl de aanhoudende zorg der regering dezelve poogt hoe langs zoo meer te volmaken. °

De middelbare fcholen, wier onderwijs zich ten naauwfte aan dat der lagere fcholen aanfluit, zijn. meestal partikuliere ondernemingen, welke op eenige plaatfen door ftedelijke fondfen onderlteund worden.

Door het vorderen van een examen van hen die dezelve houden, overeenkomftig de bepalingen der wet op het Schoolwezen van 3 April 1806, zijn, zooveel doenlijk, de kundigheden der meesters gewaarborgd; en verfchillende dezer fcholen bevinden zich in eenen goeden toefland.

Hetzelfde mag men zeggen van eenige partikuliere penfionaten en inltituten van opvoeding in" de Zuidelijke Provinciën.

Dan het lagere Schoolwezen is aldaar in eencn zeer verachterden toelland. 'Door de vorige regering bijna te eenenmale verwaarloosd en aan zich' zelfovergeiaten is hetzelve geheel vervallen. Overal ontbreken zoowel goede meesters als gefchikte fchoolgebouwen. _ Zijne - Majefteit heeft bijzonder hare aandacht gevestigd op de middelen om hierin eene heilzame verandering te doen geboren worden, en als eene der eerfte en voornaamfte befchouwd, het dprigten van kvveekfcholen tot vorming van bekwame Schoolonderwijzers.

Dien-