is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 13 -

ofte gheestelijcke rechters geene kennisse en zullen nemen van de oude reglementen ghestatueert bij de Magistraten van onse steden, Casselrijen, ofte Bailliaigien, op de directie ende excertie van de ambachten van de Muelders, Brauwers, Backers, Beenhauwers ofte andere. Maer indien daerinne bevonden wordt eenich verschil, abuys oft andere zaecke verheerschende bet .misse ende redressement, zullen zij ons daervan waerschouwen, om daerin voorsien te worden naer redene, ende soo wij bevinden sullen de zaecke dat te verheesschen.

Ende opdat niemandt van dese onse jegenwoordighe Ordonnantie ontwetenschap en soude moghen pretenderen, ontbieden ende bevelen u dat ghij terstondt ende sonder vertreck dezelve doet kundighen ende publiceeren, alomme binnen die steden ende plaetsen van onsen Lande ende Graefschepe van Vlaendren, daer men ghewoonlick is vuytroepinghen ende publicatiën te doene. Ende tot onderhoudenisse van diese, procedeert ende doet procederen jeghens de overtreders ende onghehoorsaeme, bij executie van de peinen ende amenden boven verhaelt, sonder eenighe gunste dissimulatie oft verdrach: Des te doene mits diesser aencleeft, gheven wij U volcommen macht, auctoriteyt ende zunderlingh bevel: ontbieden ende bevelen allen ende een yegelijcken, dat syn 't selve doende ernstelijcken verstaen ende obedieren: Want ons alsoo ghelieft.

Ghegeven in onse Stadt van Bruessele, onder onsen Contrezeghel hier op gedrnckt in Placcaete, den 20sten dach van September in 't jaer ons heeren 1607. Onder stondt gheschreven, Bij de Eertz-hertoghen in hunnen Raede. Ende gheteeckent

D'ENGIEN.