is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 14

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets over het ontijdig zetten van lavementen, 635

dan een middel, om de ingewanden, door ontlasting, te zuiveren van hard gewordene ftoffeni Doch men 'weer. niet, met welke gevaren het Lavementen zetten doorgaans gepaard gaat, wanneer dezelve niet zijn voorgeichreven geworden door een' Geneesheer.

Men kan, namelijk, door Lavementen te zetten, en vooral door herhaling van dezelve, den endeldarm te veel verzwakken, zoodat deszelfs werking eindelijk op-, houdt. Alsdan vindt men zich genoodzaakt, wil men afgang hebben, telkens tot Lavementen zijne toeviugt te nemen. Die verflapping van den darm gaat foms zöo ver, dat er bloedvaten openbarften, en daaruit zekere foort van aanbeijen geboren wordt; welke aanbeijen des te moeijelijker zijn te genezen , daar dezelve niet ontdaan uit 1'cherpe vochten, die zich óp ééne plaats verzamelen, maar door met geweld aanzetten van de bloedvaten. Men heeft het voorbeeld gezien, in Frank' rijk, van eene vrouw, welke, door te vele Lavementen , zonder vooraf eenen Geneesheer geraadpleegd te hebben, zulk eene hoeveelheid bloeds is kwijt geraakt geworden , hetwelk men met niets kon (luiten noch afkeeren, dat zij eindelijk noch gaan noch (laan kon , en daarop een fmartclijke dood volgde. Ook deed zij niet dan roepen, in hare laatfte ziekte, dat zij pijn gevoelde in de ingewanden.

Men waant al veel, als men geen' gewonen eetlust beeft, d;it men zulks met Lavementen of purgeren kan verhelpen, alsof onze ingewanden niets waren dan eene holle pijp, die flechts behoeft open te blijven, om bruikbaar te zijn. Jlet water, waarmede men dezelve befprengt, is wel verre van zulk eene werking in de maag te weeg te brengen, als vereischt wordt, om behoorlijk de fpijzen te kunnen verteren. Hoe meer men de ingewanden, door middel van vocht, verzwakt, hoe flapper de maag moet worden. Voeg daarbij, dat het ligchaam, eenmaal gewoon zijnde, om. door infprenging, van de doffen gezuiverd te worden, die dóffen ook, zoo ras de Lavementen ophouden, zich bijeenpakken, bunnen loop nemen naar de teeldeelen, en derwaarts alle andere doffen henen drijven. Daaruit ontftaat bij de vrouwen de witte vloed, en bij de mannen ontdeking, met pijn vergezeld, der Venerifche ziekte m^t ongelijk,

Bur-»