Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68a

gedachten over de wijsheid

ziers! tot eene woon (te de cods in den Geest (fnen zie Hoofdft. II: 22), ben ik paulus, de gevangene, „ in de zaak van jezus christus , ten behoeve en ,, voor het belang van u, die gij Heidenen zijr; daar ,, gij toch wel gehoord hebt en wel onderrigt zijt van „ de, den Joden tegen mij zoo zeer verbitterd hebbende, bedeelinge der genade gods, die mij aan u gege„ ven en toevertrouwd is: dat Hij mij namelijk, door

eene ftellige openbaring, deze verborgenheid

„ deze te voren niet bekend gemaakte zaak — heeft bekend „ gemaakt (gelijk ik er daar even (Hoofdft. II.) reeds „ met weinige woorden iets van fchreef, waaruit gij, dit lezende, al aanftonds kunt bemerken, mijne we„ tenfchap van en mijn inzien in deze verborgenheid van christus en het Christendom), welke, in aa« dere eeuwen en voorgaande tijden, den kinderen der „ menfchen niet zoo is bekend gemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijne heilige Apostelen en Profeten (geene van den ouden dag, maar toenmalige Pro» feten), door don Geest: namelijk dat de Heidenen ,, zijn medeërfgenamen en van hetzelfde ligchaam, en „ mede-deelgenooten van gods belofte in christus jezus door hel Evangelie."

De zaak, waarop het hier eigenlijk aankomt, en die zoo duidelijk in 's Apostels woorden gelegen is, is deze. — Dat al de zegeningen van gods genade, in Christus bereid, en door het Evangelie geopenbaard, zoowel tot de Heidenen, zonder dat zij eerst Joden behoefden te worden, als tot de Joden, van gods wege behoorden, was eene te voren verborgene — eene te voren niet bekend gemaakte zaak. < Er was ook van de roeping der Heidenen, ja wel iets, zelfs wel veel geopenbaard, maar zoo, als dezelve thans geopenbaard was, had men er te voren geen denkbeeld van kunnen vormen —- in dat licht was deze zaak te voren nooit bekend gemaakt. Doch dit was thans, en wel door den H- Geest, aan de Apostelen en Profeten , aan de eerfte en voornaamfte Bedienaren van het Evangelie, gefchied. En vooral had paulus eene regtftreekfche, duidelijke en ontwikkelde openbaring aangaande deze, weleer onbekende, zaak van zijnen Heer ontvangen. Vandaar dan ook 's mans duidelijk en uitgeftrekt begrip nopens dit ftuk. En bij deze openbaring was hem bij' zonder de bediening vaii het Evangelie onder de Heide-

Sluiten