is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brussel, en deszelfs inwoners, in 1817. ?u

aan het einde van de ftraat van dien naam, welk gebouw eertints was iqgerigt tot het bewaren der, den adel be. treffende, archiven; het hótel van het Gouvernement der province en dat der Intendance; het voormalige, Jezuijen Klooster, hetwelk voor ele zittingen der regtbanken wordt ingerigt ;, het gebouw der Munt, op de Placé de la Monnoie, hetwelk thans het bureau van garantie van het goud- en zilverwerk bevat; de brievenpost, in de Rue au bord du verre; de paardenpost, in de Rue de Ligne, enz.

De voomaamfte ftadsgebouwen zijn hét Stadhuis, ftaande op ,de groote markt, (waarvan het gezigt ons den dood der edele flagtoffers van ware vrijheid, de Graven van Egmond en Hoorn herinnert). Hetzelve is begonnen in het jaar 1400 en voleind in 1440. De toren, die, men weet niet om welke reden, niet regt in het midden ftaat, is 364, en de daarop ftaande koperen St michel (patroon der ftad, die- denzelven in haar wapen voert) 17 voeten hoog. Dit ftadhuis, alwaar de tweede kamer der Staten Generaal, op den aa September van het jaar 1S15, voor het eerst, vergaderd is , bevat vele feheone zalen en fchilderijèh: - onder anderen, in eene galerij, de afbeeldfels der Hertogen van Braband, en in eene der zalen het te paard zittende beeld van Maria theresia. Op de binnenplaats van het ftadhuis ziet men twee fonteinen van brons, met marmeren beeldwerk, voorliellende elk, een' Riviergod, liggende in het riet, de een rustende op eene urn; onder beide zset men eene vooruitfpringende marmeren kom, rustende op twee dolfijnen, mede van marmer en uit wier bekken ftralen waters yooFtfpringen. In de kommen ftaan, aan weerszijden, twee anuere dolfijnen van metaal, op wier rug tritons zitten, welke dolfijnen mede ftralen waters in de kommen uitfchieten. Buiten aan de groote achterdeur, zijn twee kleine leeuwtjes van metaal welke mede ftralen waters fp> wen. Onder het ftadhuis is de wacht der Pompiers. Er bevinden zich in de onderfcheidene gedeelten der ftad zestien br.indfpuiten.

Op de markt over het ftadhuis ftaat het voormeld groot gebouw, genaamd La Maifon-du Roi, hetwelk, in 1618, op last van den Aartshertog en de Aartshertogin , albert en isabella gebouwd, en in 16 5 verfraaid is. Boven in den gevel ziet men eenen zonnewijzer, waaronder deze woorden, Sit patria aura quaeyis, te lezen Y y 4 ftaan.