is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

728 gedachten over de wijsheid

en goedertierenheid gods , in — en door dit alles ge» openbaard heeft. b

Zagen wij, dat de aanffaande roeping der Heidenen, als zoodanigen, zelfs nog eenen geruimen tijd na dè intftorting van den H. Geest, voor de Apostelen des Heeren eene onbekende en niet verwachte zaak was : die had plaats, onder jle wijze en goedertierene toelating gods. Er was voor hen, in de eerfte plaats, nog overvloedig werk onder de Joden. Tc Jeruzalem moesten de Evangelie-Predikers toch beginnen, met in den naam van jezus bekeering en vergevinge van zon. den te verkondigen, en als getuigen voor hunnen verheerlijkten Meester op te treden. En. deden zij dit, dan waren ze niet flechts werkzaam, om de inwone■ren van die ftad voor de zaak van hunnen Heer, te winnen, maar dan arbeid Jen ze ook aan het gros der Palestijnfche, ja, zelfs aan dat der uitlandfche Joden, die allen, van tijd rot tijd, op de drie hooge feesten

te Jeruzalem verfchenen; gelijk wij daarvan op het eerfte Pinkfterfeest de duidelijkfte blijken zien. Zoo dat jezus Leerlingen vooreerst, zonder zich eens naar buiten 's lands te begeven, in het gemeen, voor geheel Isiael konden nuttig zijn. En daarin konde hun, in het eerst, flechts klein getal, in den aanvang hunner Prediking, nog werks genoeg vinden. Het werk was hun waarlijk te veel geweest, indien ze aanilonds ook doorzigt, last en aandrift hadden ontvangen, om, binnen en buiten Jeruzalem en het Joodfche land, ook de Heidenen te gaan bekeeren, De .wijze en weldadige god gaat vaak zijnen weg, met eenen langzamen, maar, even daardoor, des te zekerder tred.

Er moest te Jeruzalem eene aanzienlijke MoederGemeente gefticht worden, opdat men naderhand uit dezelve, als uit een bekend en erkend middelpunt, het Jicht der waarheid heinde en wijd verfpreiden en onderhouden konde — opdat de Gemeenten, die naderhand elders zouden opgerigt worden , aan deze Gemeente een vcreenigingspunt, en, bij onderfcheidsne voorkomende gevallen en bezwaren, eene toevlugt en vraagbaak zouden hebben. De wijze en weldadige Godheid werkt, zoodra dit maar eenigzins gefchiedèn kan, m den middellijken weg, qok daar zij haar werk, op eene onmiddellijke wijze verkoos aan te vangen: ook wil ze hier dezen gang houden j en vandaar, de yoor-

ZQï«