Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Congresherinneringen.

De Internationale architectuurcongressen van onzen tijd herinneren in menig opzicht aan de godsdienstige feesten van het oude Hellas. Beide zijn periodieke gebeurtenissen met ideëele strekking: bevordering van het Goede, het Ware het Schoone. In voorname cultuurplaatsen worden zij gehouden onder deelname van talrijke bezoekers van heinde en verre. Zij ondervinden groote belangstelling, zoowel van de regeeringen, de betreffende staatsinstellingen als van vakmannen. Om slechts te noemen het Congres te Weenen in 1908, waaraan 1500 leden deelnamen.

Belangrijke actueele onderwerpen worden besproken, afgewisseld door leerrijke excursiën en feestelijke ontvangsten. Moge ook het nut der genomen besluiten soms worden betwijfeld, zeker is de goede zijde van deze bijeenkomsten althans tijdelijk een atmosfeer van — Godsvrede — te scheppen, waarin nijd en strijd verstommen, en een gevoel van saamhoorigheid, van éénheid ontstaat, overstemmend alle meeningverschil van richting of school. Geregeld zenden de regeeringen als officieele afgevaardigden de Corypheëen op het gebied van architectuur.

In die kwaliteit bezocht Dr. Cuypers gedurende de laatste halve eeuw steeds de architectuurcongressen in de voornaamste hoofdsteden van Europa en het was vooral te Parijs, te Weenen en te Rome, dat ik het voorrecht had door dagelijkschen omgang onzen hooggeachten Nestor nader te leeren kennen en te genieten van zijne aantrekkelijke persoonlijkheid.

Sluiten