is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

E. Franquinet: „Maskeraad".

Mastreech Oetg. Mij. vr. Cl. Goffia 1927.

In de laatste jaren mogen we een heropleving boeken van onze Limburgsche dialecten. Dat zal niet enkel toegejuicht worden door separatistische gewestgenooten, die zich enkel in hun eigen eng kringetje bewegen, maar ook door alwie aan folklore en taalstudie doet. In zooverre is het te verklaren, dat zich zelfs, een vereeniging heeft gevormd, V. E. L. D. E. K. E. genaamd, die dialect-studie in haar vaandel heeft geschreven en ons maandelijks op een al te sober brokje vergast, ofschoon het ons nog niet duidelijk is, waarom genoemde vereeniging geen aansluiting gezocht heeft bij „Limburg", Genootschap voor Geschiedenis, Taal en Kunst, in welks „Jaarboek" ook herhaaldelijk zeer verdienstelijke gedichten in streektaal verschijnen, (men zie o.a. deze afl.).

Tot heden hebben we bovenstaande hoofdletters met afbrekingspunt nergens zien noch op vergadering hooren interpreteeren. Beteekenen zij soms: 7eur i?ige .Limburgse Dialek Eo. .Kunst Erkenning, en duiden zij dus op een streven naar verheffing van eigen Taal en Kunst, dan moeten wij er op wijzen, dat zulks reeds opgesloten ligt in den naam van ons Genootschap. Daarom hadden we liever een samenwerking gezien van beide ietwat naar een zelfde doel strevende vereenigingen ; sterker nog : wij zouden het ten zeerste toejuichen, indien het ooit tot een fusie kon komen van Het Provinciaal Oudheidkundig Genootschap te Maastricht, het Genootschap „Limburg", De Nedermaas en V.E.L.D E.K.E. tot ééne machtige vereeniging, om daardoor krachtiger steun te kunnen verleenen aan degelijke Limburgsche uitgaven. Desondanks sympathiseeren wij met de nieuwe Dialectvereeniging, omdat wij sympathiseeren met alles wat zich ten doel stelt de verheffing en veredeling van eigen gewest en gewestgenooten.

Onder al de Limburgsche dialecten staat het „Mastreechs" wel op den hoogsten trap. Door alle tijden heen zijn er