is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

liever Vrouwen altaer jaerlycx negen Hornsguldens geldent geweest is, dieselve sampt ettelycke restanten tsamen met 92 daellers anno 1584 affgelacht als blyckt by de copie des originelen brieffs, ende der quitantiën ofte Renversaelen by Johan van Lom zu Brey onderteeckent hiernaer volgende, welcke penningen Johan van Lom voorschreven ontfangen heeft mit den bescheyde, dat hy dieselve mit der pensioenen restitueeren ofte verschryvingen daervan doen solde. Ende bevindt men inde Reeckening anno 1611 den 22 Augusti, op den Raedthuyse deser Stadt geslooten dat Jonker Johan van Lom voorschreven, noch een capitael soude ontfangen hebben van 84 daellers welcke aldaer abusivelyck gestelt wordt tot behoeve des Rectors van den Autaer, daer ter contrariën blyckt bij de copie des Brieffs der negen Horns postulaetzguldens,1) dat dese dienen totte misse, soo moeten de 84 daelders dienen totte spindinge.

Welcke twee sommen intselve jaer by den meester Arnoldt van Meyssenborch in bewaer gestelt, ende naermaels tot behoeve der Stadt van Roermonde geemployeert syn (by Resolutie van den 1 September 1611); want van den jaere 1612 aff bevindt men, dat de pensioenen van dese Capitaelen uuyt het superplus deser Stadt betaelt syn worden, als te sien is by der selver Rekeningen, met die somme van 18- 15 st., waeruyt aen den Rector des altaers betaelt worden voor den dienst 8 guldens ende vervalt dese rente jaerlycx op Sancti Lamberti, hiervan en syn oock geene besegelde brieven. Later bijvoegsel: (dan moet op der Stadtsboeck naergesien worden de resolutie van den 1 September 1611, die aldaar te vinden is; te weten int Donderdachs boeck beginnende anno 1596).

Wir Henrick van den Broeck, Richter, Aelman Heynemans und Christoffel van Wessem Schepenen, ind vort die gemeine Schepenen van Herten ind Oole tuygen ind certifieeren mit desen aepenen brieve dat vur ons komen ind erscheinen syn Adolph van Waltborch gênant Baerle mit believen Anna van Brey synre wetlicher huysvrouwen, ind hebben mit rechten veriechenissen wetlich und waill

i) Zie Bijlage I.