is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

accordeert vergeleken ende eens worden syn, dat hy in den choor van onse L. Vrouwe inde Moederkercke alhyer vyer gelaesen mit volgende acht historiën van Onse L. Vrouwe te weten, die Annunciatie, kerstnachte, Purificatie Inventie Christi inter Doctores, die affneminghe Chnsti int cleyn ende int principael, Daer Christus op den Schoot Mariae light, Het overlyden, Hemelvaert ende Croomnghe van Onse L. Vrouwe, mit deser ende der steden Nymeghs, Arnhems ende Zutphens wapenen^) volgende die Modelle ende visie die hy daeraff ende vande plaetse gemaeckt ende genomen heeft, bynnen den tyt van dertyen oft vyert.en maenden ten lancxsten, maecken, leveren ende stellen sa te weten voir elck gelaess ein hondert ende sees Ph.lippen ott die rechte weerde daer voir, maeckende in alles vyer hondert ende vyer en twintich Philippen, welcke somme wy Burgemeistere schepenen ende Raedt voirsschreven beloeft hebben hem Mr Jan bynnen dese stadt ofte tot Nymegen daetelyck te doen betaelen, Ende heeft der selver Mr Jan beloeft ende gesekert sulcken oprechten vroemen ende constighen werck, in goeden op den hutten gebranden gelaes van allerhande colleuren, oyck het ander mit vaster verwe proporue ende allet andersins te maecken, te leveren ende te stellen, mit goet dick ende behoirlyck loot, als sich in soedanighen kercken werck gebeurt, oyck om van bynnen ende buyten aen roeden vast te maecken, dat hy des van alle verstend.ghe ende erfahrene Meisters eere ende prys becomen ende by de selve verclaert sal wurden, syne beloefte ende aengenomen werck volcomentlick voldaen te hebben, des sullen hem als hy die gelaesen inneset syne montcosten van wegen dese stadt ende den knechten eene gebeurlicke vereeringhe betaelt ende toegelacht werden. Oirkondt hebben wy dese, dern twee eens inhalts is, ende wy het een ende hy Meistere jan het ander van heeft, mit deser stadt segel, ende hy Mr.Jan m.t syne eio-ene handt bevesticht ende onderscreven, den achtsten

l) Roermond : Aequitas Judicia Tua Domine.

Zutphen : Vae bono, ubi nUus fert legem. 1616.