is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 173 -

mogen ook doorschemeren, neen, veel meer hun vrijen loop nemen in de stukken, die ons voortaan onder de oogen zullen komen. Zij mogen getuigen dat de Limburger met hart en ziel „Limburger" is en blijft, en dat niet-Limburgers, als zij het hebben over ons gewest, daarbij doen blijken van een streven om den Limburgschen aard te doen voortleven.

Het verleden van hen, met wie „Limburg" zal samen gaan, is ons een waarborg, dat die aard ook zal worden geëerbiedigd en beschermd, en dat enkel het huis nieuw is, doch dat al wat er in woont, rasecht, onvervalscht Limburgsen is.

Dit zij zöö !

Dit blijve zöö ! ! !

Sittard, December 1928. JOS. VAN WESSEM Sr.

TEN AFSCHEID.

Nu, 35 jaren geleden werd het Provinciaal Genootschap te Roermond opgericht. In het lokaal der „Unie" op de Markt waren een twintigtal heeren bijeen. Wakkere voorstanders der gewestelijke belangen, scherpzinnige beoefenaars der geschiedenis, geleerde kenners van taal, zeden en gewoonten waren saamgetreden, om plannen te beramen voor het stichten van een genootschap. En dat kwam tot stand. Velen zijn reeds uit den vriendenkring tot een hooger leven vertrokken: Pr Allard, de geleerde; Jean Gabriels, de dichter; Kolonel M. J. Jansen, de raadsman ; E. Menten, de redenaar ; K. Romen, de lokaalgeschiedkundige; A. Ruijten, de schrijver; J. N. Snackers, de voorman; ze hebben alle hun arbeid verricht en hebben het werk vol vertrouwen gelegd in handen der overblijvenden en navolgers. Het Genootschap is in zorgen gegroeid en kwam tot bloei, vooral door een staf onverwoestbaren, die voorop gingen in vlijtig werken. Het zijn kanunnik Jacques Vrancken, O. Vrz.; Jos. v. Wessem,