is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

DE STAEL - HOLSTEIN ,

Vijftiende Hoofdft. Weimar.. De eer en roem, welke deze ftad, door het bijzonder geluk, van verfcheiden der grootfte Dichters en Geleerden in hare nabijheid vereenigd te zien, en door het voortreffelijk Vorftelijk genacht en de edele befcherming, welke hetzelve aan Kunften en Wetenfchappen verleent, ook buitenlands geniet, wordt hier naar waarde voorgclleld. Het nader oordeel over götiie, schiller, wieland , herder, enz. hetwelk men hier mogt verwachten, wordt befpaard voor afzonderlijke Hoofdrukken der volgende hoofd-afdecling.

Zestiende Hoofdft. Pruisfcn. Eigenlijk eene karak'terfchets van den grooten frederik , vrijmoedig en te gelijk Staatkundig gefchreven. De Schrijffter ftaat met bewondering ftil bij de fchitterende hoedanigheden van dezen Vorst; zij prijst vooral zijne zucht voor regtvaardigheid; zijne goede orde en zuinigheid in de Staatshuishouding; zijne zucht om het volk verlicht en voor Vaderlandsliefde vatbaar te maken, en in het algemeen, zijne edelmoedige {[liberale) denkwijze. Maar zij berispt in hem, zijne gegevene voorkeur aan de Franfche taal en filozofie en zijne minachting voor den Godsdienst Zij heeft niet nagelaten, op te merken, dat de ' Duiache aard van dezen Vorst in den irrond zich verzetvede tegen zijne aangenoraene Franfche geftaite, en

aiKmaais door de vreemde icliors heerlijk doorltraalde;

en ook niet, dat de wijsheid zijner navolgers zijne Staatkundige denkbeelden ten deele volgens den geest des tijds gelukkig verbeterd, ten deele, hoezeer onder geweldige fronnen, tot heil van Europa verwezenlijkt heeft.

Zeventiende Hoofdft. Berlijn. Deze hoofdftad wordt gefchilderd als het middel- en brandpunt van verlichting en kunde in het Noordelijke Duitschland. Van de vroegere Pierlijnfche Geleerden", vooral den wakkeren nicolaï wordt geene en van de Akademie der Wetenfchappen geene uitvoerige melding gemaakt. Maar de Schrijffter vond toenmaals te Berlijn eene verzamelingvan mannen, als joh. v, muller, fichte, humbold, hufÉland en vele anderen, die in aile vakken van Wetenlchap uitmunteden. — Met de groote Jsfcmbléën te herlijn heeft de Schr. weinig op; maar zoo veel te meer met de verceniging van befchaafde en verftandige Staats-ambtenaren, Ministers, Geleerden en andere Ke-

x- den