is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

p. bosveld ,

Ongetwijfeld was B. een zelfdenker, origineel na alles, wat hij fchreef en fprak. Men kan deze opmerking op nieuw bij zijne uitgegcvene Leerredenen maken, daar dezelve meer als fchetfen, dan wel als uitgewerkte Redevoeringen befchouwd moeten worden, terwijl zij -fomrijds maar weinige bladzijden bellaan. Intusfchcn is dit Stuk niet onbelangrijk , en althans van de zijde der fchriftverklaring zeer aanprijzenswaardig. De Eerw. man had eenen zeer gemakkelijken, populairen toon; hij bezat het vermogen, zich eenvoudig en duidelijk uit te drukken, zoodat de moeijelijkfte plaatfen, na door hem opgehelderd te zijn, onder de vevltaanbaarfte fchenen te behooren. Ook voor deze zes Leerredenen koos hij den moeijelijken tekst uit z Corinth. XII. alwaar wij het berigt van den Apostel paulus vinden, hoe hij is opgetrokken geweest in den derden Bemel en in 'het Paradijs, enz. Te regt merkt B. in de inleiding tot de eerfte Leerrede aan, „ dat over eene duistere en beden„ kelijke dof te fpreken, zoo dat elk, die Hechts aan„ dacht leent, het kan verdaan, voorwaar geene ge„ makkelijke taak zij.'-' In de wijze van behandeling volgt B. denzelfden weg, welken wij hem bij al zijnen overigen uitlegkundigen arbeid zien bewandelen en die genoeg onder ons bekend is, zijnde vooral gegrond op een naauwkeurig onderzoek van de gefebiedenis en het beloop der zaken ten tijde van jezus en zijne Apostelen. Diep wist hij in te dringen'in de denkwijze en de karakters der eerde Evangeliebelijders, en, niet zelden heeft hij hierdoor een licht over fommige plaatfen verbreid, dat vóór hem onbekend was.

Zeer gelukkig drukt hij dan ook op de tijdsbepaling, door paulus aangewezen, en leidt daaruit af de gepastheid en het treffende van dat gezigt of die openbaring met welke de Apostel verwaardigd werd, zijnde dit namelijk voorgevallen ten tijde der wreedheden'van caligula, welke den Apostel gedurigen aandrang gaven, om, wegens de bekeering der Heidenen tot den Heer te bidden. Bij die gelegenheid kan hij in eene verrukking gevallen zijn, waarin hij eene openbaring ontving., waarvoor B. te regt dit voorval houdt en ten aanzien van de plaats, welke de Apostel zag, ophelderende Bijbeltekden aanvoert. De uitdrukking vs. 4 onuitfprekelijke woorden verklaart hij aldus:'het waren fvoorden, die niemand nog gefproken, of geweten had,

maar