is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen beoordeelenx) verslag, enz, 255

Algemeen Beoordcelend Verflag van het over- en weergefchrevcne ter zake van des Heeren j. G. le sage ten broek's Verdediging der Voortreffelijkheid van

de Leer der R. Kerk. — Candide èt Modeste.

Te Deventer, bij J. VV. Robijns , 1816. Eerfle Afdeeling XII en 148 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ 1 . : - : Tweede Af deeling IV en 139 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 1 • : • :

De Heer j. j. schol ten, in zijne Narede op het Werkje: de Voortreffelijkheid van de Leer der R. K. Kerk getoetst, het vermoeden geuit hebbende, dat de Schrijver van dit Algemeen beoordeelend Ver/lag een Roomsch Geestelijke zoude zijn; zoo verklaart de Schrijver, in een Berigt voor de Tweede Afdeeling, dat hij geen Geestelijke is, en zelfs erkennen moet, dat weinige vakken van Wetenfchap hem zoo ten eenemaal vreemd zijn, als de eigenlijk gezegde Godgeleerdheid: en deze ftelb'ge verklaring houden wij, zoo wat den perfoon des Schrijvers, als deszelfs onkunde in de Godgeleerdheid betreft, voor volkomen waar. —

Het is wel zoo, er zijn allerlei nietsbeduidende Gefchriften, onder verfcheideue verzonnen namen, ook op naam van Proteftanten, in het licht gezonden, welker echtheid ons zeer verdacht voorgekomen is, en die wij eer voor het werk van eenen R. Geestelijken, en zelfs van eenen leerling uit de fcbool van lojola, dan voor dat van Proteftanten gehouden hebben; doch van eerden af aan is het, ten aanzien van dit Algemeen Beoordeelend Verflag, ons anders toegefchenen. Zoo wij ons niet geheel bedriegen, dan behoort deze Schrijver niet tot de Roomfchen; maar tot de Proteftanten: dit zal mïsfchien den Lezeren van het Algem, Beoord. Verflag onwaarfchijnlijk en zelfs ongelooïelijk voorkomen; omdat hetzelve zoo partijdig voor de Roomfchen en tegen de Proteftanten gefchreven is: — maar zou er dan onder de duizenden, die den naam van Proteftanten dragen, geen één man zonder beginfelen, zonder Godsdienst,

en