is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ARfiDE , ENZ. 5-59

grootte van den prijs, dien hij aan 'deze aflaten^ had gegeven, zich zeiven vrijheid om te mogen zondigen, beloofde. Van hier hebben verkrachtingen, bloedfchanden, overfpelen, meineeden , doodflagen , dieverijen , rooverijen , woeker en de geheele reeks van allerlei misdaden haren oorfprong genomen.'" — ~- Hieruit ziet dan een iegelijk, dat de geleerde Proteftant aan zijne Medeprotcftanten niets te veel gezegd heeft; en tevens, hoe noodzakelijk de Kerkhervorming geweest is; en het

is daarom, dat wij dit hebben overgenomen.

Zoo het noodig wezen mogte, dan hopen wij , dat scholten verder zich zal willen verledigen, om de aanvallen op de Christelijke Leer gedaan af te weren, hetwelk hem wel vertrouwd is. —

Handbuch der Literatur des Criminalrechts, in feinen allgemeinen Beziehungen, mit befondrer Rückficht aut Criminalpolitik, nebst wisfenfchaftlichen Bemerkungen von D. georg wilhelm boehmër. Göttingen , in der Dietrichj'chen Buchhandlung, i8i6, XLVIII en SS8 Bladz. Octavo.

Wij oordeelen het niet ongepast, in dit Magazijn, althans nu en dan en door een kort verflag, belangrijke buitenlandfche Werken op te nemen; en deze uitzondering verdient het hier vermelde Werk in alle opzigten.

„ Daar de beoefening van het Criminele Regt federt een' geruimen tijd de geliefkoosde bezigheid der Wijsgeerig denkende Regtsgeleerden geworden is, was een omrtandig, doelmatig bearbeid Werk over de Letterkunde dezer'Wetenfchap eene fteeds dringende behoefte geworden ; welke te levendiger gevoeld werd, daar de jongde tijd, over welken zoodanige hulpmiddelen het meest ontbraken, niet flechts verfcheidene gewigtige Werken in dit vak opleverde, maar ook bijzondere aanleiding gaf, om zich op de kennis van oudere en buitenlandfche Werken over hetzelve toe te leggen, en in het. algemeen door gewigtige voorvallen wezenlijke verR a ars-