is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J.ó flessinga zelandus aan zijn zoontje;

m daags zult gij, als gij buiten zijt, de bootnen te „ baat nemen: en wee dan de kerfen-, appel- of peren-

boomen, daar gij in kunt komen f Die zullen dan, „ vrees ik. braaf tienden moeten betalen; maar de Nich. „ tjes_ zullen er, geloof ik, wel bij varen, en braaf „ feerfeö, appelen, en peren, in hare fchortjes krij„ gen (*); zoo Oom B. niet tusfchen beiden komt, fi en Neefje Ilenrij met zijne Nichtjes niet uit den „ boomgaard jaagt; enz." —

War nu bijzonder het eerjle Stuk, behelzende het Godsdienftig onderwijs, betreft. De tweede Brief handelt over het Paaschfeest, waartoe de Schrijver juist aanleiding had, omdat de dag, waarop, deze gefchreven is, den 19 April 1808, was de dag na den tweeden Paaschdag, en zoo komt hij, als van zelf, tot het verhaal van de geboorte en de beftemming van jezus, waarover hij in het algemeen fpreekt in den derden Brief. Zonderling is, hetgeen, wat, Bladz. 21 v. V., van de uiterlijke gedaante van het kindeken jezus gezegd wordt.

Nooit, mijn lieve Ilenrij! is er een fchooner, lief. „ tailiger, aanminniger, en tevens gezonder, volmaak-

ter, fterker, en alle edel en verheven kinderlijk ge,, voel, in al deszelfs kracht, op eene zoo Goddelijke „ wijze uitdrukkend, kind geboren, dan dit heerlijk „ kind jezus was: nimmer tot het einde der wereld, „ zal er weder een kind van zulk eene hemelfche

ichoonheid geboren worden. In 't kort, het was het „ heei'lijkfte kind, dat ;i immer op de wereld beftaan „ heeft. O gelukkige Moeder maria! die het onuit„ fprekdijkst zielsgenoegen mogt fmaken , dit heerlijk, „ aanminnig, lieftallig kind tegen haren reinen boezem

te mogen drukken, hetzelve- met hare melk te mogen „ voeden, en van hetzelve te mogen geliefkoosd wor„ den." (f) Sprekende van de aanbidding der Wijzen

uit

• (*) Zijn In Zeeland, de kerfen, appelen en peren te gelijk rijp? en zoo vroeg? want NB, deze Brief is gedateerd den 7 Mei I8o8!

(t) Die zich, dit lezende, misfehien verbeelden mogt, dat de man Roomsch is, dwaalt, want Bladz. 37 betuigt hij, 111 den waren zin des woords te behooren tot de echte Catechismmkinderen: en St. II, Bladz. 187 blijkt, dat henrif gedoopt is in de Gereformeerde Kerk. Want dus lezen wij

daar;