Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oratio de graecis, latinisque historicis, &c. 373

verwachting ons de volgende pasfage aan het einde zijner redevoering aanleiding gaf. — n Quare nunc qui„ dem nihil a'ddam, quod ad argumentum meum or„ nandum pertineat, fed quantum in rne est, per reli„ quum vitae tempus, in Orientalium , Graeeorum, La„ tinorumque Medii Aevi lcctione, conjunctione, com„ paratione, tanta industria, deligentiaque verfkbor, ut appareat, me non inani et frigido verborum lenocinio, " fed intimo animi fenfu, vobis haec ftudia commen„ dasfe." /

Leven en Lotgevallen van joachim murat , van zijne geboorte af tot aan zijnen dood. Met zijn Portret. Uit het Fransch vertaald door a. bruggemans* Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon, 1816. 151 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 1 - 16 - :

In dit kleine Werkje lezen wij het leven van eenen man, die, den 25 Maart 1771 geboren zijnde, eenen Postmeester, die te gelijk eene kleine herberg hield, ten vader had; die, tot den geestelijken ifand gefchikt, en geenen lust voor denzelven hebbende, eerst het ftalwerk en anderen arbeid waarnam; vervolgens werd hij, door eenen voornamen reiziger, naar,. Parijs medegenomen, als een eigen kind behandeld, en wegens eenige guitenftukken weggejaagd. Nu diende hij als koksjongen, en werd, naar men verhaalt, wegens ongetrouwheid weggezonden; vervolgens werd bij knecht bij eenen Restaurateur. Hij werd foldaat, doch dewijl zijn Hecht gedrag hem reeds aan ftrenge kastijdingen had blootgefteld, zoo deferteerde hij; hij werd daarna aangenomen in dé Nationale Garde,"en fteeg binnen korten tijd tot den rang van LuitenantKolonel. Mo rat werd fchielijk verder bevorderd; werd Groothertog van Berg en Kleef, vervolgens Koning van Napels, en eindelijk werd hij, als een oproermaker, den 13 October 1815, doodgefchoten, en onderging dus de regtvaardige ftraf, zijner overtredingen waardig. — Dit is de korte inhoud van dit wel gefchreven en goed vertaald Werkje.

Aa 3 Al

Sluiten