is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven over het katholicismus en protestant. 445

„ bruiken, en brengt van tijd tot tijd de ware Apos„ tolifche leer wederom aan het licht, die federt zulk l, eenen geruimen tijd onder eene menigte formulieren

en Kerkelijke inltellingen begraven lag."

55 jje echte oudgeloovige Proteftanten" [het

tegendeel der Neoloaen] „ en ware echte Kat h olijk en ,

voor wie het eigenlijke Christendom de hoofdzaak „ is, en die de Kerkelijke gebruiken befchouwen alleen „ als zoo vele aandacht" (Godsvrucht?) „ bevorderen„ de middelen, die de Gemeente op Christus wijzen, „ maar die eigenlijk als noodzakelijke en onontbeerlijke „ middelen ter zaligheid niets afdoen, naderen elkan-

der. Nu komt daar het Boek van Prof. sul-

„ zer met zijnen nieuw opgefmukten Monniken Gods„ dienst; hetzelve komt ook onder het min verlichte ^ gedeelte des volks, en er bevinden zich hier en daar „ nog altijd Kath. Geestelijken, aan wie zoo iets web» „ kom is en die er gebruik van zullen maken."

.Gezegd hebbende dat dit haat en verwijdering, en geene overtuiging ten gevolge zal hebben, vervolgt hij dus:

„ Ik geve nu hiermede ook aan het Katholijke ver. „ eerenswaardige publiek mijn antwoord, op de Brie„ ven van den Heer Prof sulzer in handen, met de „ plestigfte verklaring, dat mijne ganfche wederlegging „ alleen flaat op de door den Heer sulzer onfeilbaar „ verklaarde algemeene onderwijzende Kerk, die hij „ voor den waren, en alleen zaligmakenden, Roomsch „ Katholiiken Klooster- en Monniken-Godsdienst, en „ voor het ware Katholicismus houdt, en dat het er „ verre af is, om door deze mijne beantwoording, aan „ het ware en reine Katholicismus, hetwelk ik door „ mijne waarde en zeer geliefde Katholijke vrienden „ wel degelijk en goed kenne, eenige de minfte of ge,, ringfte onaangenaamheid te willen zeggen."

Die zelfde geest heerscht in de tweede Voorrede aan het vereerenswaarddge Protejlantfche Publiek: ■— ^gezegd hebbende, dat verllandige Roomfchen hunne Kerk wel voor de beste, maar niet meer voor de onfaalbare en alleen zaligmakende Kerk houden, voegt hij er bij: „ De Heer sulzer daarentegen houdt ftaande en ver-

dedigt de voormalige R. Kath. grondltellingen, te „ weten, dat de R. Kath. Kerk de alleen ware, on-

„ feil-