is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSBIJZOND. VAN DEN EERW. HEER J. NEWTOM. 5I7

er vele, fchoon alle hunne waarde hebben, die uitmuntend zijn. De derde behelst, in algemeene aanmerkingen, de kracht en de voortreffelijkheid van het Christendom , zoo als dezelve zich vertoonden in de grondbeginfelen en in de beoefening van N. Ook deze aanmerkingen, aan driederlei klasfen van menfehen gerigt, zijn, onzes bedunkens, zeer goed, en door den Schrijver zeer wel uit elkander gezet. Dan genoeg — wij verwijzen onze Lezers ook tot dit Stukje zelf, en verzekeren hem, dat eene ernftige lezing en overweging hem niet zal berouwen.

Wij willen uit beide Stukjes iets ter proeve mededeelen, en wel uit het eerfte het Graffchrift.cn Testament van den beroemden man: ,, Ik verzoek "(O 3tt dit „ Graffchrift op mij zeiven moge gezet worden op „ een eenvoudig marmeren tafeltje, naast de deur van „ de Confidoriekamen (r):"

JOHN NEWTON, Predikant, eenmaal een Ongeloovige en Vrijgeest, Haaf der Haven in Afrika, werd j

door den onuitpntbaren rijkdom der Genade van onzen Heer en Zaligmaker,

JEZUS CHRISTUS,

bewaard, herfteld, vergiffenis gefchonken, en aangelteld tot Prediker van het Geloof, aan welks verwoesting hij zoo langen tijd gearbeid had, omtrent 16 jaren te Olney, in Bulks, en jaren in deze Kerk.

Op den ien Februari} 1750, trouwde hij met

MARIA ,

Dochter van wijlen Georgc Catlett, van Chattam in Kent, en gaf haar aan den Heer terug , den isden December i79°«

„ en ik verlang ernftig, dat geen ander gedenkteeken „ of opfchrift, dan het bovenftaande, moge vervaardigd s, worden."

Kk 3 » Het